Kiterjesztett garancia szerződési feltételek

„KONZOLVILÁG MŰSZAKI GARANCIA ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI PROGRAM” Tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kombinált kiterjesztett garanciabiztosítási fedezetre vonatkozó egyedi biztosítási feltételek
Fogalom meghatározások
(1) Biztosító – a biztosítási szerződésben (kötvényen) meghatározott biztosító intézet, amellyel a biztosítási szerződést megkötik (a Biztosító); (2) Szerződő - a biztosítási szerződésben (kötvényen) meghatározott biztosított termékek értékesítésével foglalkozó azon jogi személy, akivel (amellyel) a Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján biztosítási szerződést köt, és aki a biztosítási díj megfizetésére köteles. (3) Biztosításközvetítő: a jelen biztosítási termék értékesítésében részt vevő jogi személyek (4) Csatlakozási nyilatkozat: – az írásbeli dokumentum, amely bizonyítja, hogy a biztosított termék vonatkozásában a biztosítási fedezetbe vonás megtörtént. Tartalmazza a felek adatait, a biztosított termék adatait, a termékcsoportra utalással, valamint a fedezetbe vett kockázatokat a választott szolgáltatáscsomag megjelölésével, és a kockázatviselés kezdetének és lejáratának időpontját, továbbá a biztosítási összeget és a biztosítás díját. (5) Biztosítási díj - megszolgált díj: azon időszak díja, melyre vonatkozóan a biztosító a helytállási kötelezettségét teljesítette, függetlenül attól, hogy ténylegesen volt-biztosítási szolgáltatás-e vagy sem; - meg nem szolgált díj: azon időszak díja, melyre vonatkozóan a biztosító a helytállási kötelezettségét még nem teljesítette; - visszatérítendő díj: a biztosító kockázatviselésének lejárat előtti megszűnése és a kockázatviselés még hátralévő tartama (lejárat) közötti időszak meg nem szolgált díja. (6) Alap garancia: a kötelező és/vagy a gyártó által önként - a kötelező garanciánál hosszabb időre - vállalt garancia. (7) Garanciális alapidőszak: a kötelező, és a gyártó által ezen felül önként vállalt garanciális időtartam; (8) Kiterjesztett garancia időtartama: A garanciális alapidőszakon túl meghatározott azon időtartam, mely alatt bekövetkezett biztosítási eseménynek minősülő károk vonatkozásában a biztosító kockázatviselése fennáll. (9) Ésszerű javítási költség: a meghibásodott alkatrész javításához szükséges anyagok és munkadíjak költsége, melyek maximuma a javítóműhely által meghatározott és hivatalosan közétett díjak és munkaórák, feltéve, hogy ezek összege nem haladja meg a biztosítási összeget. (10) Gazdaságosan nem javítható meghibásodás: amennyiben a sérült dolog javítási költsége, valamint a javítással összefüggésben felmerülő egyéb járulékos költségek összege meghaladja a biztosítási összeget vagy annak még fennmaradó részét, amennyiben a termék korábbi meghibásodása miatt a biztosító javítási költségek megtérítésével már teljesített korábban szolgáltatást.

2/9 AHE-10464
A biztosítási szerződés tárgya
1. cikk (1) Jelen kombinált kiterjesztett garancia biztosítás értelmében a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy fedezet nyújt a szerződésben meghatározott biztosított kockázatokra és a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkező biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíti.
A biztosítási szerződés alanyai
2. cikk (1) Biztosító – az Allianz Hungária Zrt.;(1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52) (2) Szerződő - KONZOLVILÁG képviseletében eljáró jogi személy. (3) Biztosított - az a vásárló, aki a Szerződő felé tett jognyilatkozattal a csoportos biztosítási szerződéshez a készülék vásárlásakor csatlakozott; amennyiben személye a csatlakozási nyilatkozat és fedezetigazolás alapján beazonosítható, továbbá a kockázatviselési tartamon belül a készülék tényleges tulajdonosa, aki a biztosítási szerződés számára hivatkozással megvalósuló kárbejelentéssel jogosult a biztosító szolgáltatásának igénybevételére. Jelen biztosítási feltételek vonatkozásában vásárlónak minősül az a jognyilatkozat tételére jogosult nagykorú természetes személy-, illetőleg az a jogi személy, aki/amely a Szerződő által forgalmazott készüléket megvásárolta.
A biztosítási esemény – biztosított kockázatok
3. cikk (1) Alapfedezet – kiterjesztett garancia fedezet (alapeleme a biztosítási fedezetnek) Jelen biztosítási feltételek értelmében a kiterjesztett garancia fedezet alapján biztosítási eseménynek minősül a garanciális alapidőszak lejártát követően a biztosítói kiterjesztett garancia fedezet tartama alatt a biztosított termékek:  belső hibára visszavezethető meghibásodása , vagy megsemmisülése miatt bekövetkezett kára, amelynek oka: - tervezési-, anyag-, vagy öntési hiba, illetve - a gyártó részéről felmerült téves számítás, karbantartás vagy összeszerelés, feltéve, ha a meghibásodás vagy megsemmisülés a kötelező vagy gyártói alapgarancia fedezeti körébe tartozik.
(2) Kiegészítő fedezet - baleseti fedezet Jelen biztosítási feltételek értelmében a baleseti fedezet alapján biztosítási esemény  a baleseti fedezet tartama alatt (lásd 3. cikk (5) bekezdés) - a biztosított termékben folyadékokkal (csapadék kivételével) történő érintkezés miatt bekövetkezett kár, vagy - a biztosított termék hirtelen, váratlan, előre nem látható külső behatás következtében felmerülő töréskára (baleseti meghibásodás), feltéve, ha a kárra a gyártói alapgarancia és/vagy a kiterjesztett garancia fedezet nem terjed ki.
(3) A kombinált kiterjesztett garanciabiztosítás tartalmaz alapfedezeti gyártói garancia kiterjesztést és baleseti garanciát, így az alapfedezet szerinti kiterjesztett garancia fedezet mindig része a biztosítási fedezetnek.

3/9 AHE-10464
(4) A kiegészítő fedezet csak az alapfedezettel együtt vehető meg.
(5) A biztosított termékre vonatkozó baleseti fedezet tartama megegyezik a gyártói garancia és a kiterjesztett gyártói garancia alapfedezet együttes tartamával.
A biztosított termék
4. cikk (1) A biztosítási fedezet a szerződőnél újonnan megvásárolt új (gyártói csomagolású) biztosítható termékekre (készülék) terjed ki, amennyiben ezeket a Szerződő egyedi gyári azonosítóval/ sorozatszámmal azonosítható módon feltünteti a biztosító részére havi rendszerességgel benyújtandó fedezetbe vonási listán.
(2) A biztosítható termékek (készülékek) a biztosított által forgalmazott, televíziókészülékre köthető helyhez kötött, illetve hordozható (kézi) videójáték-konzolok és mindezek biztosítható perifériái (a továbbiakban: konzolok). A biztosítható termékek használatuk alapján két csoportba sorolhatók az alábbiak szerint:
1. csoport - Helyhez kötött un. TV-re köthető konzolok. A fedezet a következő márkájú és típusú készülékekre terjed ki: Nintendo Wii U, Nintendo Wii, Sony PS3 (PlayStation 3), Sony PS4 (PlayStation 4), Microsoft Xbox 360, Microsoft Xbox One.
2. csoport - Hordozható, un. kézi konzolok. A fedezet a következő márkájú és típusú készülékekre terjed ki: Sony PSP (PlayStation Portable), Sony PS Vita (PlayStation Vita), Nintendo 3DS XL , Nintendo 2DSXL.
(3) A biztosítási fedezet az egy (1) éves gyártói garanciális alapidőszak lejártát követően legfeljebb két (2) éves kiterjesztett garancia időtartamra jöhet létre.
(4) Jelen biztosítási programban nem vonható biztosítási fedezetbe használt vagy újrabehozatalból származó berendezés, saját energiaforrással nem rendelkező eszköz (kivételt képeznek a PCMCIA kártyák).
A biztosító szolgáltatása
5. cikk (1) A biztosított termék károsodása gazdaságosan javítható
Amennyiben a biztosított termék biztosítási eseménynek minősülő károsodása vagy meghibásodása gazdaságosan javítható, a Biztosító javítási szolgáltatást nyújt a Biztosított számára. A gyártó erre felhatalmazott javítóműhelyében végzett ésszerű és szükséges javítás költségeit a biztosítási programban rögzített szabályok szerint Biztosító pénzügyileg a szervizzel számolja el.

4/9 AHE-10464
(2) A biztosított termék károsodása nem javítható vagy gazdaságosan nem javítható termék
Abban az esetben, ha a biztosított termék a javításra történő átadástól számított 30 napon belül nem javítható, vagy gazdaságosan nem javítható, akkor a Biztosított a legkésőbb a javításra történő átadástól számított 31. napon csereutalványra jogosult. A csereutalvány kizárólag a KONZOLVILÁG által forgalmazott típusazonos új termék megvásárlására fordítható. A Biztosítottnak jutatott csereutalvány összege ezen esetekben sem haladhatja meg a jelen biztosítási feltételek 10. cikkében hivatkozott biztosítási összeget.
A gazdaságosan nem javítható károk csereutalvánnyal történő megtérítése esetén a biztosítási fedezet a biztosított termék vonatkozásában megszűnik.
(3) Amennyiben ugyanaz a hiba a javítást követően ismételten bekövetkezik, úgy a jelen biztosítási feltételek alapján a biztosító a meghibásodás körülményei alapján hozhat olyan döntést, hogy nem téríti meg a hiba megjavíttatásának költségeit a meghatalmazott javítóműhelyben. Amennyiben a meghibásodott termék a helyreállítás során az eredeti állapotnál jobb állapotba kerül, úgy az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Biztosítottat terheli.
(4) Biztosítási esemény bekövetkezte kapcsán a Biztosított nem jogosult pénzbeli kártérítésre, kizárólag a Biztosított az 5. cikk (1) vagy (2) bekezdés szerinti biztosítói szolgáltatásra jogosult.
(5) A Biztosító a teljes kockázatviselési tartamra vonatkozóan legfeljebb három biztosítási esemény bekövetkezésére köteles szolgáltatást nyújtani, feltéve, hogy az összesített (aggregát) megtérítési összegnek megfelelő szolgáltatás értéke nem haladja meg a szerződésben rögzített biztosítási összeget és/vagy az adott termék bruttó (ÁFA-val növelt) vételárát. A biztosítási szolgáltatás a teljes kockázatviselési időszakra számított felső határa a biztosítási összeg. Amennyiben a kockázatviselési időszak alatt több biztosítási esemény következik be anélkül, hogy a biztosított termék kicserélésre kerülne, az egyes biztosítási eseményekre nyújtott szolgáltatások együttes összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget.
A biztosítási szerződés létrejötte, a biztosítás tartama
6. cikk (1) A biztosítási szerződés a Biztosító és a Szerződő írásbeli megállapodásával jön létre, amelyhez a Biztosítottak a Csatlakozási nyilatkozat és fedezetigazolás aláírásával, elektronikus felületen történő csatlakozás esetén a feltételek előzetes elfogadásával és a csatlakozási szándékuk bizonyítható módon történő igazolásával csatlakozhatnak, és ezt követően letölthető Csatlakozási nyilatkozat és fedezetigazolás igazolja a biztosítási fedezet létrejöttét.
(2) Az egyes készülékre vonatkozó biztosítási fedezet határozott tartamra szól, a biztosítási időszaka teljes kockázatviselési tartam, amely a termék típusától és az igénybe vett biztosítási konstrunkció függvényében eltérő lehet, de maximálisan 36 hónapig terjedhet.

5/9 AHE-10464
A kockázatviselés tartama, a kockázatviselés kezdete és vége
7. cikk Kockázatviselés tartama
(1) A biztosító kockázatviselése a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.
(2) A kockázatviselés tartama a kockázatviselés kezdete és vége közötti időtartam.
(3) A kockázatviselés tartamát a választott biztosítási fedezet határozza meg, ami a biztosítási szerződésben (csatlakozási nyilatkozat és fedezetigazolás) rögzített.
(4) A kockázatviselés tartama maximum harminchat (36) hónap lehet.
Kockázatviselés kezdete
(5) A kiterjesztett gyártói garancia (alapfedezet) esetén a Biztosító kockázatviselése a kötelező, és/vagy a gyártó által önként vállalt garanciális alapidőszak lejártának napját követő nap 0:00 órakor kezdődik, bármelyik is következzen be később.
(6) A kiegészítő (baleseti) fedezet esetén a biztosító kockázatviselése a Csatlakozási nyilatkozat és fedezetigazoláson feltüntetett nap 0.00 órakor kezdődik.
Kockázatviselés vége (lejárat)
(7) Mindkét fedezeti modul esetén a kockázatviselés utolsó napja (lejárata) a választott fedezettől függően a Csatlakozási nyilatkozat és fedezetigazoláson kockázatviselés vége dátumként megjelölt nap 24,00. órája.
A kockázatviselés lejárat előtti megszűnése (érdekmúlás, lehetetlenülés)
(8) Totálkár, lopás, elveszés A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselési tartamtól függetlenül a lejárat előtt megszűnik a biztosított vagyontárgy totálkára esetén, illetve ellopása, vagy elvesztése esetén, független attól, hogy a biztosító teljesített-e szolgáltatást már korábban vagy sem.
(9) Berendezések értékesítése harmadik személyek részére, berendezések cseréje
(9.1) Ha a biztosított termék a biztosítási szerződés megkötését és az adott termékre vonatkozóan megállapított biztosítási díj megfizetését követően a vásárló tulajdonából kikerül, a tényleges tulajdonos minősül Biztosítottnak, aki a 2. cikk (3) bekezdése szerint kárbejelentésre és a biztosító szolgáltatására jogosult.
(9.2) Ha a biztosított terméket az alapgarancia (kötelező és/vagy gyártói) vagy kiterjesztett garancia fedezet időtartamán belül kicserélik egy másik, azonos típusú és minőségű termékkel, úgy a lecserélt termékre vonatkozó biztosítási fedezet nem száll át új termékre.

6/9 AHE-10464
(9.3) Amennyiben a biztosított termék totálkára esetén csereutalványt vált be a Biztosított, akkor a régi eszközre megkötött biztosítási fedezet nem örökíthető az új termékre. Az új eszközre új fedezet köthető új kockázatviselési időtartamra vonatkozóan
A kockázatviselés területi hatálya
8. cikk (1) A hordozható biztosított termékekre vonatkozóan a kockázatviselés hatálya az egész világra kiterjed, ha a külföldi magánhasználat rendeltetésszerű. A biztosítási szolgáltatás teljesítetésének helyszíne mindig Magyarország.
A biztosítás díja
9. cikk (1) A biztosítási díj megfizetése a Szerződőt terheli.
(2) A biztosító a biztosítás díját a biztosítható termékcsoport, a fedezet típusa és a kockázatviselés tartama alapján állapítja meg.
(3) A biztosító az egyes biztosított termékekre vonatkozó biztosítási díjat a kockázatviselés teljes tartamára állapítja meg.
(1) .Az egyes biztosított termékekre vonatkozó, a teljes kockázatviselési tartamra számított biztosítási díj egy összegben fizetendő. A biztosítási díj a biztosított termék értékesítésével egyidőben válik esedékessé. A biztosítási díj elszámolása havonta kötegelve történik a Szerződő és a Biztosító között létrejött csoportos biztosítási szerződés rendelkezései szerint.
A biztosítási összeg
10. cikk (1) A biztosítási összeg a Biztosító szolgáltatási kötelezettségének a felső határa a jelen cikk (2) és (3) bekezdései szerint. A biztosítási összeg a biztosított termék bruttó (ÁFA-val növelt), számlán rögzített vételára. A bruttó vételár a biztosított termék tekintetében nem haladhatja meg a Kettőszázötvenezer (250 000) forintot.
(2) Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában a biztosított termék értéke meghaladja a biztosítási összeget, a Biztosító kizárólag a biztosítási összegig téríti meg a Biztosítottnak nyújtott szolgáltatás pénzbeli elszámolását a Szerződő részére. (3) Amennyiben a Biztosító a biztosított termék cseréjével, vagy a károsodott termék biztosítási összegének értékével megegyező összegű csereutalvány kibocsátásával teljesíti szolgáltatását, akkor igényt tarthat a biztosított termék és tartozékainak visszaszolgáltatására.

7/9 AHE-10464
Kizárások
11. cikk (1) A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárt az alábbi esetekben:
1.) ha biztosítási esemény bekövetkezésének közvetlen vagy közvetett oka háború, polgárháború, háborús vagy polgárháborús műveletek, felkelés, belső/országhatáron belüli rendbontás, erőszakos politikai cselekmények, merényletek vagy terrorista cselekmények, kisajátítás vagy azzal egyenértékű cselekedetek, elkobzás, a dolgok feletti ellenőrzés megvonása illetve a vis maior egyéb esetei, továbbá természeti katasztrófák vagy nukleáris energia hatása; 2) a biztosítási esemény kapcsán felmerült közvetett károk tekintetében az alábbiak szerint: jövedelem kiesés, időveszteség, bírságok és büntetések; 3) ha biztosítási esemény bekövetkezésének közvetlen vagy közvetett oka földrengés; 4) ha a biztosított terméken bármely, a gyártó előírásaiba ütköző szoftveres, vagy hardveres beavatkozásra, vagy átalakításra kerül sor; 5) magában a szoftverben keletkező hibák; 6) a folyamatos használat miatt bekövetkező károk, normál kopás, állagromlás; 7) a csapadék közvetlen vagy közvetett hatásaként bekövetkező biztosítási események; 8) a biztosított termék átalakítása, vagy a Biztosító meghatalmazásával nem rendelkező harmadik személyek által nem megfelelő módon végzett javítás/beavatkozás, az eszközök helytelen, rendszertelen vagy nem szokványos használata vagy tisztítása különösen akkor, ha ez nem felel meg a gyártó előírásainak; 9) számítógépes vírusok, programozási vagy szoftverhibák, illetve olyan hibák, amelyek a szoftveren vagy az adathordozón keresztül fejtik ki hatásukat; 10) a rendeltetésszerű működéshez szükséges kiegészítőket ért károk, amelyek a biztosított terméknek nem alkotóelemei, (pl. elemek, utántölthető akkumulátorok, adathordozók, de ide nem értve a kontrollert, mely az alapgép része); 11) a harmadik személyek törvény által garantált (ideértve különösen a kötelező és/vagy gyártó által vállalt szavatosságot), vagy szerződésben vállalt felelőssége (különös garanciák vállalása); 12) a Biztosított vagy az adott eszköz meghatalmazott használója részéről felmerült ártó szándék, súlyos mulasztás, hiba vagy büntetendő cselekmény; 13) a helyhez kötött termékcsoportba tartozó eszközök esetén a konzol használat közben történő mozgatásból eredő károk; 14) más eszközökben közvetve vagy közvetlenül okozott károk; 15) szervizelés, beállítások vagy tisztítás apróbb hibák elhárítása, különös tekintettel a karcolás vagy súrolás miatt bekövetkezett károsodásokra, illetve az olyan külső hibákra, amelyek az adott eszköz technikai alkalmasságát nem befolyásolják vagy esztétikai károk, amelyek nem befolyásolják a termék működtetetését; 16) biztosított termék leejtése, vagy bármely más baleseti meghibásodása, amennyiben a szerződés nem tartalmaz műszaki garancia és baleseti fedezetet; 17) hosszabb időn át tartó nedvesedés, párásodás hatása; 18) tűz, robbanás által okozott károk.

8/9 AHE-10464
A Biztosított kötelezettségei biztosítási esemény bekövetkeztekor
12. cikk A Biztosított kötelességei:
a. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén haladéktalanul, de legkésőbb az eseményt követő 5 munkanapon belül meg kell tenni a kárbejelentést a Biztosító Csatlakozási és fedezetigazoláson rögzített megbízottja felé. l;
b. A Biztosított köteles aktívan részt venni a kármegelőzésben vagy a károk csökkentésében, továbbá köteles megfelelő módon, időben, és szükség esetén akár jogi úton is beszerezni és biztosítani a harmadik felekkel szembeni követeléseket;
c. A Szerződő közreműködésével lehetővé kell tennie, hogy a Biztosító képviselői betekinthessenek a szükséges iratokba a kár okának meghatározása, a minőségi kárfelmérés, kárügyintézés és kárrendezés érdekében, továbbá a köteles a Biztosító képviselőit tájékoztatni a biztosítási esemény bekövetkezésének körülményeiről, és át kell adnia az általuk igényelt összes dokumentumot.
A biztosító szolgáltatásának teljesítése
13. cikk (1) Megalapozott igény esetén a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott mértékig teljesíti a biztosítási szolgáltatást a kár elbírálásához szükséges dokumentumok feldolgozását követő 14 munkanapon belül.
A biztosító mentesülése
14. cikk (1) Amennyiben a Biztosított rosszhiszeműen megtévesztette a Biztosítót a biztosítási esemény okával kapcsolatos lényeges körülmények és tények vonatkozásában, vagy a megtévesztésre kísérletet tett, a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól.
Elévülés és joghatóság
16. cikk (1) A jelen szerződésből eredő igények elévülési ideje az esedékességtől számított egy év – eltérően a Ptk.-ban meghatározott, általános elévülési időtől. Az elévülési időt megszakítják a benyújtott kártérítési igénnyel kapcsolatos egyeztető tárgyalások..
(2) A biztosítási szerződés alapján felmerült igényekkel kapcsolatos jogvitákban a biztosító székhelye szerint illetékes bíróság jár el. A fentieken túlmenően a Szerződőnek joga van pert indítani a saját székhelye szerinti bíróságnál. A Biztosított a vásárlás helye szerint illetékes bíróságnál indíthat pert a Biztosító ellen.

9/9 AHE-10464
II ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. cikk
(1) A jelen biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog hatályos szabályait kell alkalmazni.
Allianz Hungária Zrt.

„KONZOLVILÁG MŰSZAKI GARANCIA ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI PROGRAM” Tartós fogyasztási cikkekre (mobiltelefonok és számítástechnikai készülékek) vonatkozó kombinált kiterjesztett garanciabiztosítási fedezetre vonatkozó egyedi biztosítási feltételek

Ügyféltájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az egyedileg kifejlesztett, Konzolvilág műszaki garancia és balesetbiztosítás kiterjesztett garancia program Tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kombinált kiterjesztett garanciabiztosítás nevű szolgáltatást nyújtó kibővített kárbiztosítási termékünket.

Az Allianz Hungária Zártkörűen működő Részvénytársaság Magyarország piacvezető biztosítótársasága, már 1990 óta tagja az Európában első számú és a világon is a vezető biztosítók közé tartozó Allianz Csoportnak. Társaságunk kapcsolatrendszere révén a nemzetközileg is élenjáró szaktudást és a hazai tapasztalatokat ötvözve szolgálja ki ügyfelei növekvő és mind összetettebb igényeit. A társaság ügyfelei kedvező, értékarányos árakat, korszerű szolgáltatásokat, értékeik védelmét, befektetéseik gyarapodását, teljes körű biztosítási kínálatot, jogfolytonosságot és hosszú távú biztonságot találnak. Székhelyünk Magyarországon, Budapest VIII. kerületében, a Könyves Kálmán krt. 48-52. szám alatt található. Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank. A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja.

A biztosítási fedezet felépítése a következő: Műszaki garancia – Alapfedezet. Kiterjesztett garanciabiztosítás a gyártói garancia lejártát követően (Konzolvilág-Alapcsomag). Baleseti fedezet – Kiegészítő biztosítási fedezetként a szerződésben felsorolt baleseti meghibásodásokra bővíti az alapfedezetet (Konzolvilág- Bővített csomag). - Alapfedezetként a gyári garancia időtartamára szólóan nyújt védelmet a szerződésben felsorolt baleseti meghibásodásokra (Konzolvilág-Prémium csomag).

Mit fedez a biztosítás? A műszaki garancia a gyártói garanciával megegyező terjedelemben annak lejárta utáni időszakra nyújt védelmet. Amennyiben a megvásárolt terméknél olyan meghibásodás lép fel, amelyet a gyártói garancia időszaka alatt térítésmentesen kijavítottak, vagy - amennyiben a javítás gazdaságtalan- kicseréltek a gyártó vagy az importőr költségére, azt a szakszervizben a kiterjesztés időtartama alatt továbbra is hasonló feltételekkel kijavítják, illetve a nem javítható készüléket a forgalmazó kicseréli, de ekkor már a biztosító költségére. A biztosító a gyári garancia lejárati napját követő nap nulla órától kockázatban áll, így ügyfél oldaláról gyártási hiba miatt javítási kiadás a kiterjesztett garanciabiztosítási időszak alatt sem merül fel. A baleseti fedezet a mindennapos, rendeltetésszerű használat során bekövetkező balesetszerű sérülések (fizikai sérülés, rongálódás) bekövetkezése esetén a biztosító biztosítási szolgáltatásként a meghibásodott eszköz javítását, vagy nem helyreállítható hiba esetén kicserélését finanszírozza. Ennél a fedezetnél a biztosító a vásárlást követően a birtokbavételtől kockázatban áll. A biztosító a szolgáltatását a Konzolvilágon-, illetve annak szakszervizén keresztül nyújtja, közvetlen pénzbeli kártérítést a biztosítottaknak nem nyújt.

Milyen eszközökre terjed ki a biztosítás? A biztosítás a Konzolvilág által újként (gyári csomagolású) forgalmazott mobiltelefonokra, tabletekre, laptopokra és asztali számítógépekre terjed ki. Meddig tart a biztosítási fedezet (kockázatviselés tartama)? A műszaki garancia a gyári garancia lejárta után azonnal elkezdődik és a szerződésben megjelölt ideig, de legfeljebb 24 hónapon át tart. A baleseti fedezet a Konzolvilág, valamint partnerüzleteiben történő vásárlás napját követő nap nulla órakor kezdődik, vagy a Konzolvilág honlapján online vásárlás esetén a kiszállítást követő nap nulla órakor kezdődik és a szerződésben meghatározott ideig, de legfeljebb 36 hónapon át tart.

Mekkora károkat és hányszor térít meg a biztosító? A kockázatviselési tartam során egy biztosított készülék tekintetében a biztosító legfeljebb három kárt térít meg. Azonban (ha cserére nem került sor), a javítások költsége a biztosítási összeget (a biztosított eszköz vételárát a kockázatviselési tartam alatt összesen sem haladhatja meg.

Mi történik, ha az eszköz nem javítható? Ha az eszköz technikailag-műszakilag nem javítható, vagy a javítás nem gazdaságos, akkor a Konzolvilág csere beváltása érdekében vásárlói kártyát állít ki a Biztosított részére akkora levásárolható összegről, amely egy azonos fajtájú és minőségű eszköz beszerzéséhez használható fel. A plastickártyán rögzített összeg nem haladhatja meg a kiterjesztett garanciabiztosítás biztosítási összegét. Az új eszközre új kiterjesztett garanciabiztosítást lehet kötni, mert a lecserélt eszközre vonatkozó garanciaszolgáltatás a cserével megszűnik.

Milyen kockázatkorlátozások (kizárások) vannak a biztosítási szerződésben? A biztosítási szerződés az alábbi kizárásokat tartalmazza:
1.) ha biztosítási esemény bekövetkezésének közvetlen vagy közvetett oka háború, polgárháború, háborús vagy polgárháborús műveletek, felkelés, belső/országhatáron belüli rendbontás, erőszakos politikai cselekmények, merényletek vagy terrorista cselekmények, kisajátítás vagy azzal egyenértékű cselekedetek, elkobzás, a dolgok feletti ellenőrzés megvonása, továbbá természeti katasztrófák vagy nukleáris energia hatása;
2) a biztosítási esemény kapcsán felmerült közvetett károk tekintetében az alábbiak szerint: jövedelem kiesés, időveszteség, bírságok és büntetések;
3) ha biztosítási esemény bekövetkezésének közvetlen vagy közvetett oka földrengés;
4) ha a biztosított terméken bármely, a gyártó előírásaiba ütköző szoftveres, vagy hardveres beavatkozásra, vagy átalakításra kerül sor;
5) magában a szoftverben keletkező hibák;
6) a folyamatos használat miatt bekövetkező károk, normál kopás, állagromlás;
7) a csapadék közvetlen vagy közvetett hatásaként bekövetkező biztosítási események;
8) a biztosított termék átalakítása, vagy a Biztosító meghatalmazásával nem rendelkező harmadik személyek által nem megfelelő módon végzett javítás/beavatkozás, az eszközök helytelen, rendszertelen vagy nem szokványos használata vagy tisztítása különösen akkor, ha ez nem felel meg a gyártó előírásainak;
9) számítógépes vírusok, programozási vagy szoftverhibák, illetve olyan hibák, amelyek a szoftveren vagy az adathordozón keresztül fejtik ki hatásukat; bekövetkezésének közvetlen vagy közvetett oka földrengés;
10) a rendeltetésszerű működéshez szükséges kiegészítőket ért károk, amelyek a biztosított terméknek nem alkotóelemei, (pl. elemek, utántölthető akkumulátorok, adathordozók, de ide nem értve a kontrollert, mely az alapgép része);
11) a harmadik személyek törvény által garantált (ideértve különösen a kötelező és/vagy gyártó által vállalt szavatosságot), vagy szerződésben vállalt felelőssége (különös szerződéses garanciák vállalása);
12) a Biztosított vagy az adott eszköz meghatalmazott használója részéről felmerült nem rendeltetésszerű használat, ártó szándék, súlyos mulasztás, hiba vagy büntetendő cselekmény;
13) más eszközökben közvetve vagy közvetlenül okozott károk;
14) szervizelés, beállítások vagy tisztítás apróbb hibák elhárítása, különös tekintettel a karcolás vagy súrolás miatt bekövetkezett károsodásokra, illetve az olyan külső hibákra, amelyek az adott eszköz technikai alkalmasságát nem befolyásolják vagy esztétikai károk, amelyek nem befolyásolják a készülék rendeltetésszerű működtetését – ideértve a külső burkolatok korrozióját, horpadását és karcolását ;
15) biztosított termék leejtése, vagy bármely más baleseti meghibásodása, amennyiben a szerződés nem tartalmaz baleseti fedezetet;
16) hosszabb időn át tartó nedvesedés, párásodás hatása;
17) tűz, robbanás, villámcsapás és túlfeszültség által okozott károk,
18) termékvisszahívási károk,
19) közműszolgáltatások kimaradásából eredő károk, ideértve a műsor-, kábel- és internetszolgáltatókat is,
20) pixelesedés és képernyőbeégés. Pixelesedés a kijelző olyan kismértékű meghibásodása, amely során egy vagy több pixel nem tudja megfelelően változtatni a színét.
21) ha a biztosított készüléket a Biztosított 14 év alatti gyermeke használta és a kár ennek a következménye, ideértve a háziállatok károkozást is.

Ha felkeltette az érdeklődését a konstrukció, mi szükséges a kiterjesztett garancia szolgáltatásra szóló biztosítási szerződés megkötéséhez? Ha kiterjesztett garanciát szeretne, akkor a biztosítást partnerünk, a Konzolvilág on-line felületén vagy pedig üzleteiben az ott dolgozók segítségével kötheti meg. A biztosítás megkötéséhez a következő adatok szükségesek:
- A készülék gyártója
- A készülék modellszáma
- A készülék fajtája
- A készülék gyártási száma (serial number, S/no.)
- A vásárlás dátuma
- A vásárláskor kapott jótállási jegy sorszáma
- A vásárláskor kapott számla vagy blokk sorszáma
- A gyártói garancia lejáratának napja
- Az igényelt fedezet (műszaki alapfedezet vagy baleseti fedezettel bővített lehetőség)
- Az igényelt kiterjesztett időszak hónapjainak száma (12 hónap vagy 24 hónap)

Mi a teendő, ha megvásárolta a szolgáltatást és a gyári garancia lejárta előtt elromlott a készülék? Ha kizárólag műszaki garanciát vásárolt, akkor ebben az esetben nem a kiterjesztett garancia fogja Önt kártalanítani. Forduljon a forgalmazóhoz, illetve az eladóhoz, ahol a készüléket vásárolta. Ha baleseti fedezetet is vásárolt ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot kárrendezési megbízottunkkal telefonon keresztül. Az azonosításhoz mindenképpen szükség van az eredeti számlára, és a kiterjesztett garanciabiztosítás kötvényszámára, ezt készítse elő. A kárrendezési szolgáltatást a Marsh Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53. Corvin Irodák I., 5. emelet) végzi. A kárrendezési központ telefonszáma: +36-1-477-4122 Telefonos operátor végigvezeti a kárbejelentési folyamaton.

Mi a teendő, ha megvásárolta a szolgáltatást és a gyári garancia lejárta után elromlott a készüléke? Ebben az esetben akár műszaki fedezetet, akár baleseti fedezet vásárolt, vegye fel a kapcsolatot a kárrendezési központtal telefonon. Az azonosításhoz mindenképpen szükség van az eredeti számlára, az eredeti jótállási jegyre, és a kiterjesztett garanciabiztosítás kötvényszámára, ezt készítse elő. A kárrendezési szolgáltatást a Marsh Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53. Corvin Irodák I., 5. emelet) végzi. A kárrendezési központ telefonszáma: +36-1-477-4122 Telefonos operátor itt is végigvezeti a kárbejelentési folyamaton.

Mi az eljárás, ha a hibás készüléket bejelentette a kárrendezési központban? Amennyiben biztosítással fedezett esemény következett be, és a készülék javítása szükséges, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Konzolvilággal az alábbi telefonszámon: 06-1-445-1777. Kollégánk fel fogja venni a hibás készülék szállításához szükséges adatokat; úgymint név, email cím, telefonszám és lakcím. Az adatok alapján kiállít egy feladóvevényt, melyet az Ön által megadott email címre juttat el. A feladóvevénnyel Ön ingyenesen tudja feladni a Konzolvilág számára a hibás készüléket bármelyik Magyar Posta Hivatalban. A beérkezett hibás készülék kárfelmérését, javítását a Telemax Kft. végzi, a Budaörsön található telephelyén. A termék, központunkba való eljuttatása, valamint a javított készülék visszajuttatása, az Ön számára teljesen költségmentes. Amennyiben a készülék javítása nem gazdaságos, vagy a biztosításban szereplő összeg nem fedezi a javítás költségét, az érvényes biztosítással rendelkező ügyfél számára, vásárlásra jogosító plastickártyát biztosítunk, amelyet a Konzolvilág üzletében válthat be személyesen, vagy a www.konzolvilag.hu weboldalon online formában. A csereutalványként felhasználható kártya, kizárólag ugyanabba a termékcsoportba tartozó termék megvásárlására fordítható. A termékcsoporton belül azonos összegű termékre és magasabb árral rendelkező termékre is beváltható. A magasabb árral rendelkező termékre váltás esetén a különbözetet készpénzben kell megfizetni.

A biztosítási titokról szóló tájékoztatás A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerint biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó - a biztosító, a biztosításközvetítő, rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő és ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a titoktartási kötelezettség nem áll fenn, illetve a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad. A Bit. 138. §-a alapján a titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal szemben; a nyomozás elrendelését követően a nyomozóhatósággal és ügyészséggel szemben; büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatósági határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal szemben a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kijelölt szakértővel szemben; az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy, ha a biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli; a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal szemben; a nemzetbiztonsági szolgálat, és az ügyészség továbbá az ügyészség jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet összefüggésben van a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, a Btk. szerinti kábítószer kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel. ha a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól ha a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól; a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben; a feladatkörében eljáró gyámhatósággal szemben; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi államigazgatási szervvel szemben; a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervvel szemben; a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal szemben; a Bit-ben meghatározott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető szervvel szemben az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval szemben; a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel szemben; a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval szemben; a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával szemben; a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szemben.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt-ben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját. Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása. Tájékoztatjuk, hogy társaságunk biztosítási szolgáltatásai során igénybe vesz külső közreműködőket is, akik előzetes hozzájárulás vagy a fent ismertetett Bit. 138. §-ában foglalt felhatalmazás alapján (így különösen kiszervezési szerződés keretében) személyes adatokat és biztosítási titkokat is megismerhetnek.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása, a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.

Tájékoztatás az esetleges panaszokkal foglalkozó szervekről Társaságunk célja, hogy Ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ezáltal Ügyfeleink elégedettségének növeléséhez fontos számunkra minden visszajelzés – legyen az pozitív vagy akár negatív –, amely termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, eljárásainkkal, munkatársainkkal, illetve a cégünk egészével kapcsolatban megfogalmazódik Önökben

A panaszok, kritikák megfelelő kezelése érdekében az alábbi panaszkezelési elveket és gyakorlatot követjük:

Panaszkezelésünk során a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 159. §, a 28/2014. (VII. 23.) számú MNB rendelet, valamint a 13/2015. (X. 16.) számú MNB ajánlás rendelkezései alapján járunk el.

A hozzánk beérkezett kritikák és panaszok fokozott figyelembevételével törekszünk arra, hogy Ügyfeleink érdekében javítsuk szolgáltatásaink, termékeink minőségét, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy folyamatosan növeljük Ügyfeleink elégedettségét. Ehhez a panaszok gyors és hatékony orvoslása is hozzájárul.

Panasz-ügyintézési eljárásunk garantálja, hogy minden panaszt alaposan, elfogulatlanul és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgáljunk, Ügyfeleinknek minden esetben megfelelő választ adjunk, és a megalapozott panaszokat minél gyorsabban orvosoljuk. A panaszügyek vizsgálata során minden vonatkozó körülményt figyelembe veszünk, minden felmerült problémát, kifogást megvizsgálunk és megválaszolunk Ügyfeleink számára. Panaszokkal foglalkozó szakképzett munkatársaink ügyfélközpontúan, fogyasztóbarát módon és empatikusan járnak el a panaszkivizsgálás, a megoldás során. Panaszkezelési folyamatunk során közérthetően kommunikálunk Ügyfeleinkkel, átláthatóan és kiszámíthatóan cselekszünk, a jóhiszeműség és tisztesség alapelveit tartjuk szem előtt.

Ügyfeleink megkereséseit – amikor csak lehet – már az első kapcsolat szintjén kezeljük, esetleges hibáinkat javítjuk. Ha az ügy bonyolultabb, és megoldásához hosszabb időre van szükség, az ügy panaszként Fogyasztóvédelmi osztályunkhoz kerül, ahol központi panaszkezelést működtetünk. A Fogyasztóvédelmi osztályunkon szakértő munkatársaink a fogyasztóvédelmi referensek, akik kiemelt figyelemmel járnak el a panaszügyek rendezése kapcsán, felkészültségük, tapasztalatuk biztosítja a fogyasztóvédelem és ügyfélközpontúság állandó szem előtt tartását. Az erre vonatkozó jogszabály 30 napot biztosít a panaszügyek érdemi kivizsgálására és megválaszolására, mi mindent megteszünk, hogy Ügyfeleink az egyszerűbb esetekben ennél rövidebb idő alatt választ kapjanak. Ügyfeleink visszajelzéseihez számos kommunikációs csatornát biztosítunk, hogy véleményüket minél könnyebben, egyszerűbben és gyorsabban kifejthessék élőszóban, telefonon, elektronikus úton, vagy akár levélben. A panaszügyek kivizsgálása térítésmentes, ezért társaságunk külön díjat nem számít fel.

Észrevételeiket, panaszaikat az alábbi módon juttathatják el hozzánk: Szóban, személyesen A Marsh Kft. elérhetőségei: Marsh Kft. Cím: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. Corvin irodák I., 5. emelet Telefonszám: +36-1-477-4122 Faxszám: +36-1-881-7200 e-mail: keszulekbiztositas@marsh.com

A Konzolvilág elérhetőségei:
Restart-Comp Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 51.
Telefonszám: +36-1-445-1-777

Az Allianz Hungária Zrt. elérhetőségei: Szóban, személyesen: A véleményeket és észrevételeket hálózatunk bármelyik Ügyfélkapcsolati pontján vagy szerződött partnerénél – https://www.allianz.hu/hu/ugyintezes- kapcsolat/ugyfelkapcsolati-pontok.html/ kollégáink, partnereink meghallgatják, és a panaszt írásban rögzítik. A panasz adatlapról Ön másolati példányt kap. Társaságunk székhelyén Központi ügyfélszolgálatot működtetünk, ahol személyesen is megtehetik, leadhatják panaszukat (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.). Igény esetén Központi ügyfélszolgálatunkra a telefonos ügyfélszolgálaton (06-40-421-421) tud időpontot foglalni, valamint 2016. január 1-jétől elektronikus úton is biztosítjuk ezt a lehetőséget, jelzésétől számított 5 munkanapon belül. A Központi Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő: 8-18, kedd-csütörtök: 8-16, péntek: 8-14 óra.

Telefonon: Telefonos ügyfélszolgálatunk a 06- 40-421-421-es számon érhető el (nem emelt díjas szolgáltatás). Nyitvatartási idő: hétfő- szerda és péntek: 8-18, csütörtök: 8-20 óra között.

Faxon: 06-1-269-2080-as számon.

Elektronikus úton: a www.allianz.hu – oldalon keresztül (https://www.allianz.hu/www/hu/ugyfelszolgalat .html), vagy a biztositopanasz@allianz.hu címen. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy email- en csak biztosítási titkot nem tartalmazó választ küldhetünk Ügyfeleink részére, minden egyéb, más esetben postai úton kell válaszolnunk. (Kivételt képeznek a kifejezetten elektronikus szolgáltatásra szerződött Ügyfeleink.) Üzemzavar esetén az itt felsorolt további módok közül választhat.

Írásban: Leveleiket a 1368 Budapest, Pf. 191. címre küldhetik, az Allianz Hungária Zrt. Fogyasztóvédelmi osztály nevére (a Fogyasztóvédelmi osztályon belül működik a központi panaszkezelés). A gördülékenyebb ügymenet érdekében minden esetben szükségünk van az Ügyfél személyazonosító alapadataira, illetve a meglévő biztosítás(ok)kal kapcsolatos adatokra (pl. kötvényszám, szerződésszám, ügyfélszám, kárszám).

Amennyiben nem az Ügyfél, hanem meghatalmazott jár el a panaszügyben, a fentieken túl, érvényes meghatalmazás benyújtása is szükséges. A meghatalmazásnak – a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tennie. (meghatalmazás minta: https://www.allianz.hu/www/hu/panaszkezeles.html)

Ügyfeleink részére panasz bejelentő lapokat biztosítunk, melyen egyszerűen megadhatják panaszukat, ezt a dokumentumot akár kézzel, akár elektronikusan is kitölthetik, majd az Önöknek legmegfelelőbb módot választva leadhatják személyesen a fent megjelölt helyeken, vagy postázhatják, faxolhatják, e- mailben elküldhetik részünkre, ahogy az Önöknek kényelmes. (A panasz bejelentő lapot internetes oldalunkon a https://www.allianz.hu/www/hu/panaszkezeles.html - címen érhetik el.)

A panasz bejelentő lap tartalmazza az Ügyfél nevét, címét, a panasz előterjesztésének helyét, a panasz részletes leírását, a szerződéses adatokat, a csatolt dokumentumokat, aláírást, átvétel igazolását (szükség szerint). Kérjük, hogy a panaszbejelentő lapon minden kifogását tüntesse fel, amivel kapcsolatban kivizsgálást kér tőlünk. Ezen kívül természetesen bármilyen formátumban – kézzel, géppel írott levél, feljegyzés – továbbíthatja részünkre panaszát. Amennyiben Ön természetes személy (fogyasztó) és társaságunk a panaszát elutasítja, vagy nem kap választ, az alábbi szervekhez fordulhat: A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet; a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Részletes tájékoztatást olvashat erről az MNB honlapján: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.; telefonszáma: 06-40-203-776; e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu Jogszabályi kötelezettségünk tájékoztatni ügyfeleinket arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljából rendszeresített formanyomtatványt elektronikusan a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszo m-van/formanyomtatvanyok elérhetőségen, valamint a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. címen található ügyfélszolgálaton érheti el.

Tájékoztatjuk, hogy a fent hivatkozott formanyomtatványok költségmentes megküldését társaságunktól (telefonszám: 06- 40-421-421; e-mail cím: biztositopanasz@allianz.hu; postai cím: 1368 Budapest, Pf. 191.) is igényelheti. A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, 1525 Budapest BKKP Pf. 172.; telefonszáma: 06-40-203-776 és 06- 1-489-9700; e-mail címe: ugyfelszolgalat @mnb.hu

Jogszabályi kötelezettségünk tájékoztatni ügyfeleinket arról, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljából rendszeresített formanyomtatványt elektronikusan a http://www.mnb.hu/bekeltetes elérhetőségen, valamint a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. címen található ügyfélszolgálaton érheti el. Tájékoztatjuk, hogy a fent hivatkozott formanyomtatványok költségmentes megküldését társaságunktól (telefonszám: 06- 40-421-421; e-mail cím: biztositopanasz@allianz.hu; postai cím: 1368 Budapest, Pf. 191.) is igényelheti. Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület előtt társaságunk az 500.000,-Ft-ig terjedő ügyekben általános alávetési nyilatkozatot tett, ami azt jelenti, hogy ezekben az ügyekben társaságunkra nézve kötelező döntést hozhat a Testület. Ezzel is a megegyezésekre és az ügyfél-elégedettségre törekszünk. Társaságunk általános alávetése nem terjed ki a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási ügyekre. A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat. A bíróságokról a http://birosag.hu/ honlapon tájékozódhat.

A panaszügyintézés további részletei:
A panaszügyintézés során, a telefonos ügyfélszolgálaton (06-40-421-421) közölt panaszokat rögzítjük, azok öt éven át visszakereshetőek. A hangrögzítés tényére felhívjuk az Ön figyelmét. Ezen időszakban Ön igényt tarthat arra, hogy a hangfelvételt meghallgathassa, továbbá térítésmentesen kérheti a hangfelvételről készített jegyzőkönyvet. A beszélgetéseket Központi Ügyfélszolgálatunkon hallgathatja vissza, előzetes időpont-egyeztetést követően. A telefonos ügyfélszolgálatunkon igyekszünk biztosítani az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül élőhangos bejelentkezés érdekében úgy vagyunk kötelesek eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Amennyiben az Ön telefonon leadott bejelentését kollegáink nem tudják megoldani, panasz bejelentő lapon rögzítik, és továbbítják azt a Fogyasztóvédelmi osztályra. A panasz bejelentőlap (jegyzőkönyv) másolatát a Fogyasztóvédelmi osztálytól megkapott válaszban továbbítjuk Önnek. A panaszügyintézés során a következő adatokat kérhetjük Öntől: név, szerződésszám, ügyfélszám, lakcím, székhely, levelezési cím, telefonszám, értesítés módja, panasszal érintett termék vagy szolgáltatás, panasz oka, leírása, az Ügyfél igénye, szükséges dokumentumok másolata, szükség esetén érvényes meghatalmazás, a panasz kivizsgálásához szükséges egyéb adat. A megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük és tartjuk nyilván. A szóbeli panaszokat igyekszünk azonnal megoldani, orvosolni. Amennyiben annak eredményével Ön nem ért egyet, panasz bejelentő lapon a panaszát rögzítjük és az kivizsgálásra a Fogyasztóvédelmi osztályhoz kerül. A panasz bejelentő lap másolati példányát Ön megkapja. A Fogyasztóvédelmi osztályon működő központi panaszkezelésen dolgozó kollégák az Ön panaszügyét kivizsgálják és megkeresik a legmegfelelőbb megoldást. Erről írásban tájékoztatják Önt, 30 napon belül. Amennyiben az ügy kivizsgálása hosszabb időt vesz igénybe, erről a késedelem okának megjelölésével tájékoztatjuk Önt és lehetőség szerint megjelöljük a vizsgálat befejezésének várható időpontját is. Elutasítás esetén természetesen indoklással és jogorvoslati lehetőségekkel együtt kapja meg a tájékoztatást. Amennyiben válaszunkkal nem elégedett, panaszügyében felülvizsgálatot kérhet társaságunktól. Ön minden esetben kérhet felülvizsgálatot a Fogyasztóvédelmi osztály vezetőjétől is. A panaszügyek kezelésében úgy járunk el, hogy lehetőség szerint elkerüljük Ügyfeleinkkel a pénzügyi fogyasztói jogvitákat. Az ügyfélpanaszokról nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartásban szerepelnek az ügyfél - és panaszadatok, az üggyel kapcsolatos bejövő és a kimenő levelek, a panasz benyújtásának és megválaszolásának időpontja, a panasz rendezésére tett intézkedések és felelősök, határidők. Minden ügyintézést időpontokkal együtt rögzítünk, nyilvántartunk az Ön panasza kapcsán. A panaszokat és az arra adott válaszokat öt évig megőrizzük, MNB ellenőrzés esetén a felügyeleti szervünknek bemutatjuk. A panaszkezelési szabályzatot társaságunk Igazgatósága jóváhagyta. Köszönjük bizalmát valamint segítségét, hogy szolgáltatásainkat javíthatjuk visszajelzése alapján. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fenti honlapok elérési útja módosulhat. A mindenkor aktuális elérhetőségekről a honlapunkon (www.allianz.hu) tájékozódhat. Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat. Reméljük, sikerült felkeltenünk figyelmét az új biztosítási konstrukciónk iránt, és így rövidesen partnerünkként üdvözölhetjük.
Allianz Hungária Zrt.


(1) Biztosító – a biztosítási szerződésben (kötvényen) meghatározott biztosító intézet, amellyel a biztosítási szerződést megkötik (a Biztosító);
(2) Szerződő - a biztosítási szerződésben (kötvényen) meghatározott biztosított termékek értékesítésével foglalkozó azon jogi személy, akivel (amellyel) a Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján biztosítási szerződést köt, és aki a biztosítási díj megfizetésére köteles.
(3) Biztosításközvetítő: a jelen biztosítási szerződés értékesítésében részt vevő jogi személy
(4) Csatlakozási nyilatkozat: – az írásbeli dokumentum, amely bizonyítja, hogy a biztosított készülék vonatkozásában a biztosítási fedezetbe vonás megtörtént. Tartalmazza a felek adatait, a biztosított készülék adatait, a termékcsoportra utalással, valamint a fedezetbe vett kockázatokat a választott szolgáltatáscsomag megjelölésével, és a kockázatviselés kezdetének és lejáratának időpontját, továbbá a biztosítási összeget és a biztosítás díját.
(5) Gyártói garancia: a jogszabály által előírt kötelező és/vagy a gyártó által önként - a kötelező garanciánál hosszabb időre - vállalt garancia.
(6) Garanciális alapidőszak: a kötelező, és a gyártó által ezen felül önként vállalt garanciális időtartam együtt;
(7) Kiterjesztett garancia időtartama: a garanciális alapidőszakon túl meghatározott azon időtartam, mely alatt bekövetkezett biztosítási eseménynek minősülő károk vonatkozásában a biztosító kockázatviselése fennáll;
(8) Ésszerű javítási költség: a meghibásodott alkatrész javításához szükséges anyagok és munkadíjak költsége, melyek maximuma a szerződőtt javítóműhely által meghatározott és hivatalosan közétett díjak és munkaórák szorzata, feltéve, hogy ezek összege nem haladja meg a kárkori avult értéket, vagy a még fennmaradó biztosítási összeget.
(9) Gazdaságosan nem javítható meghibásodás: amennyiben a sérült készülék ésszerű javítási költségének (ideértve a javítással összefüggésben felmerülő egyéb járulékos költségeket is) összege meghaladja a kárkori avult értéket, vagy a biztosítási összeg még fennmaradó részét.
(10) Kárkori avult érték: a biztosított készülék a káridőponti számított értéke. Az értékszámítás leírását az 5. cikk (2) bekezdése tartalmazza.
A biztosítási szerződés tárgya

1. cikk
(1) Jelen biztosítási feltételek értelmében a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy fedezet nyújt a Csatlakozási nyilatkozat és fedezetigazoláson meghatározott biztosított kockázatokra, és a kockázatviselés kezdetét követő biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási szolgáltatást teljesít. A biztosítási szerződés alanyai

2. cikk
(1) Biztosító: az Allianz Hungária Zrt.;(1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52,
(2) Szerződő: Restart-Comp Kft. (1134 Budapest, Váci út 51/A., adószám: 23426302-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-175279).
(3) Biztosított - az a vásárló, aki a Szerződő felé tett jognyilatkozattal a csoportos biztosítási szerződéshez a készülék vásárlásakor csatlakozott; amennyiben személye a csatlakozási nyilatkozat és fedezetigazolás alapján beazonosítható, továbbá a kockázatviselési tartamon belül a készülék tényleges tulajdonosa, aki a biztosítási szerződés számára hivatkozással kárbejelentéssel jogosult a biztosító szolgáltatásának igénybevételére. Jelen biztosítási feltételek vonatkozásában vásárlónak minősül az a jognyilatkozat tételére jogosult nagykorú természetes személy-, illetőleg az a jogi személy, aki/amely a Szerződő által forgalmazott biztosítható készüléket megvásárolta. adószám: 10337587-2-44, cégjegyyzékszám: 01-10-041356) A biztosítási esemény – biztosított kockázatok

3. cikk
(1) Kiterjesztett garancia fedezet Jelen biztosítási feltételek értelmében a kiterjesztett garancia fedezet alapján biztosítási eseménynek minősül
a) a gyártói garancia garanciális alapidőszakának lejártát követően a biztosító által vállalt kiterjesztett garancia fedezetnek tartama alatt
b) a biztosított készülékek belső hibára (így különösen konstrukciós és/vagy összeszerelési hibára) visszavezethető meghibásodása, vagy megsemmisülése miatt bekövetkezett kár, amelynek oka:
- tervezési-, anyag-, vagy öntési hiba, illetve
- a gyártó részéről felmerült téves számítás, karbantartás vagy
c) feltéve, ha a meghibásodás vagy megsemmisülés a gyártói garancia fedezeti körébe tartozott volna.
A fenti a)-c) pontokban felsorolt feltételeknek együttesen kell fennállnia.
(2) Baleseti fedezet Jelen biztosítási feltételek értelmében a baleseti fedezet alapján biztosítási esemény
a) a baleseti fedezet tartama alatt,
b) a biztosított készülékben folyadékokkal (csapadék kivételével) történő érintkezés miatt bekövetkezett kár, vagy a biztosított termék hirtelen, váratlan, előre nem látható külső behatás következtében felmerülő töréskára (baleseti meghibásodás), összeszerelés,
c) feltéve, ha a kárra a gyártói garancia és/vagy a kiterjesztett garancia fedezet nem terjed ki. A fenti a)-c) pontokban felsorolt feltételeknek együttesen kell fennállnia. A biztosított készülék

4. cikk
(1) A biztosítási fedezet a Szerződő webshopjában újonnan megvásárolt új (gyártói csomagolású) biztosítható készülékekre terjed ki, amennyiben ezeket a Szerződő egyedi gyári azonosítóval/ sorozatszámmal azonosítható módon feltünteti a fedezetigazoláson, és ezen adatokat a Biztosító részére a csoportos biztosítási szerződés rendelkezései szerint a havi rendszerességgel benyújtandó fedezetbe vonási listán is feltünteti.
(2) A biztosítható készülékek a biztosított által a webshop-on keresztül forgalmazott új (gyártói csomagolású) kártyafüggetlen mobiltelefonok, táblagépek,notebook-ok, laptop-ok, és asztali számítógépek (a továbbiakban együtt: készülékek). A fedezetigazoláson feltüntetett termékcsoportok az alábbiak lehetnek: a) mobiltelefon és táblagép, b)notebook, laptop, asztali számítógép.
(3) A biztosítási fedezet a készülékekre vállalt gyártói garanciához igazodóan a fedezetigazoláson feltüntetettek szerinti tartalommal biztosított:
- baleseti fedezet, vagy
- kiterjesztett garancia, vagy
- kiterjesztett garancia és baleseti fedezet együtt.
(4) Jelen biztosítási programban nem vonható biztosítási fedezetbe használt vagy újrabehozatalból származó berendezés. A biztosító szolgáltatása

5. cikk A biztosítási szolgáltatás jogalapjáról minden esetben a Biztosító jogosult dönteni.
(1) A biztosított készülék károsodása gazdaságosan javítható
a) Amennyiben a biztosított készülék baleseti fedezetbe tartozó biztosítási eseménynek minősülő károsodása vagy meghibásodása gazdaságosan javítható, a Biztosító természetbeni szolgáltatásként javítási szolgáltatást nyújt a Biztosított számára. A Biztosító a javítási szolgáltatás megrendelése előtt állapítja meg a
- károsodott mobiltelefon és táblagép kárkori avult értékét,
- notebook, laptop, asztali számítógép károsodása esetén a még rendelkezésre álló biztosítási összegét amely alapján dönt a javíthatóságról. A kárkori avult értéket úgy kell kiszámítani, hogy a biztosított mobiltelefon és táblagép vásárláskori számlával igazolt bruttó értékét (biztosítási összeg) annyiszor kell csökkenteni a vásárláskori bruttó érték 2,5 %-ával, ahány megkezdett 30 napos periódus telt el a biztosított termék vásárlása és a biztosítási esemény bekövetkezése között. Abban az esetben, ha
- mobiltelefon és táblagép kárkori avult értéke, vagy
- notebook, laptop, asztali számítógép károsodása esetén a még rendelkezésre álló biztosítási összege nem haladja meg a javítási szolgáltatás ellenértékét, úgy a szerződőtt javítóműhelyben elvégzett ésszerű és szükséges javítás költségeit a Biztosító a biztosítási programban rögzített szabályok szerint pénzügyileg a szervizzel számolja el. A mobiltelefonok és táblagépek esetében a fedezetigazoláson feltüntetett önrészesedést a Biztosított a szervízzel köteles elszámolni.
b) Amennyiben a biztosított készülék kiterjesztett garancia fedezetbe tartozó biztosítási eseménynek minősülő károsodása vagy meghibásodása gazdaságosan javítható, a Biztosító természetbeni szolgáltatásként javítási szolgáltatást nyújt a Biztosított számára. A Biztosító a javítási szolgáltatás megrendelése előtt a rendelkezésre álló biztosítási összeg alapján dönt a javíthatóságról. Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló biztosítási összeg nem haladja meg a javítási szolgáltatás ellenértékét, úgy a szerződőtt javítóműhelyben elvégzett ésszerű és szükséges javítás költségeit a Biztosító a biztosítási programban rögzített szabályok szerint pénzügyileg a szervizzel számolja el. A javítás időtartamára cserekészülék egyik esetben sem igényelhető.
(2) A biztosított készülék károsodása nem javítható vagy gazdaságosan nem javítható Abban az esetben, ha a biztosított készülék a javításra történő átadástól számított 45 napon belül nem javítható, vagy gazdaságosan nem javítható, akkor a Biztosított a legkésőbb a javításra történő átadástól számított 45. napon csereutalványra jogosult. A csereutalvány kizárólag a Szerződő által forgalmazott típusazonos új készülék megvásárlására fordítható. A Biztosítottnak jutatott csereutalvány összege
a) kiterjesztett garancia fedezet esetében nem haladhatja meg a jelen biztosítási feltételek 10. cikkében hivatkozott biztosítási összeget, vagy az abból még rendelkezésre álló összeget.
b) baleseti fedezet esetén nem haladhatja meg a
- meghibásodott mobiltelefon és táblagép készülék kárkori avult értékét,
- notebook, laptop, asztali számítógép meghibásodása esetén a még rendelkezésre álló biztosítási összeget. A kárkori avult értéket úgy kell kiszámítani, hogy a biztosított mobiltelefon, táblagép vásárláskori számlával igazolt bruttó értékét (biztosítási összeg) annyiszor kell csökkenteni a vásárláskori bruttó érték 2,5 %-val, ahány megkezdett 30 napos periódus telt el a biztosított termék vásárlása és a biztosítási esemény bekövetkezése között. Mobiltelefonok és táblagépek baleseti fedezeti biztosítási eseménye esetén a csereutalvány a készülék kárkori avult értékének a10. cikk (4) pontja szerinti önrészesedés összegével csökkentett összegéről kerül kiállításra. Abban az esetben, ha a felhasználható csereutalvány értéke nem elegendő az új típusazonos készülék megvételére, a különbözet Szerződő részére történő megfizetésére a Biztosított köteles. Ha a felhasználható csereutalvány értéke meghaladja az új típusazonos készülék vételárát, úgy a Biztosított részére a javára mutatkozó különbözet nem fizethető ki. A gazdaságosan nem javítható károk csereutalvánnyal történő megtérítése esetén a biztosítási fedezet a biztosított készülék vonatkozásában megszűnik.
(3) Amennyiben ugyanaz a hiba a javítást követően ismételten bekövetkezik, úgy a jelen biztosítási feltételek alapján a biztosító a meghibásodás körülményei alapján hozhat olyan döntést, hogy nem téríti meg a hiba megjavíttatásának költségeit a szerződőtt javítóműhelynek. Amennyiben a meghibásodott készülék a helyreállítás során az eredeti állapotnál jobb állapotba kerül, úgy az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Biztosítottat terhelik.
(4) Biztosítási esemény bekövetkezte kapcsán a Biztosított nem jogosult pénzbeli kártérítésre, a Biztosított kizárólag az 5. cikk (1) vagy (2) bekezdés szerinti biztosítói természetbeni szolgáltatásra jogosult.
(5) A Biztosító a teljes kockázatviselési tartamra vonatkozóan legfeljebb három (3) biztosítási esemény bekövetkezésére köteles javítási szolgáltatást nyújtani, feltéve, hogy az igénybevett szolgáltatás összesített értéke nem haladja meg a szerződésben rögzített biztosítási összeget vagy baleseti fedezet igénybevétele esetén a készülék káridőponti értékét. A biztosítási szolgáltatás a teljes kockázatviselési időszakra számított felső határa a biztosítási összeg. Amennyiben a kockázatviselési időszak alatt több biztosítási esemény következik be anélkül, hogy a biztosított termék kicserélésre kerülne, az egyes biztosítási eseményekre nyújtott szolgáltatások együttes összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget. A biztosítási szerződés létrejötte, a biztosítás tartama
Baleseti káresemény bekövetkeztekor a Biztosítási ársávnak megfelelő Önrész megfizetése szükséges, a javítás fenn maradó költségeit a biztosító finanszírozza. Referencia példa: az Ön készüléke 129.999 Ft értékű. Kijelző törés javítási költsége 70.000 Ft, ebből az önrész mértéke, mely a biztosítottat terheli 8.000 Ft, a fenn maradó 62.000 Ft javítási költséget a Biztosító fedezi.

Ársávok Önrész (csak baleseti kár esetén)
30 001 - 70 000 Ft5 000 Ft
70 001 – 130 000 Ft8 000 Ft
130 001 Ft – 180 000 Ft10 000 Ft
180 001 Ft – 350 000 Ft15 000 Ft

6. cikk
(1) A biztosítási szerződés a Biztosító és a Szerződő írásbeli megállapodásával jön létre, amelyhez a Biztosítottak a Szerződő webshop-os elektronikus felületén történő csatlakozás alkalmával a biztosítási feltételek előzetes elfogadásával és a csatlakozási szándékuk bizonyítható módon történő igazolásával csatlakozhatnak, az ezt követően letölthető Csatlakozási nyilatkozat és fedezetigazolás együtt igazolja a biztosítási fedezet létrejöttét.
(2) Az egyes készülékre vonatkozó biztosítási fedezet határozott tartamra szól, a biztosítási időszak a teljes kockázatviselési tartam, amely a biztosított készülék típusától és az igényelt biztosítási fedezet (4. cikk (3) bekezdése) szerint eltérő lehet, de maximálisan 36 hónapig terjedhet. A kockázatviselés tartama, a kockázatviselés kezdete és vége

7. cikk Kockázatviselés tartama
(1) A biztosító kockázatviselése a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.
(2) A kockázatviselés tartama a kockázatviselés kezdete és vége közötti időtartam.
(3) A kockázatviselés tartamát a választott biztosítási fedezet határozza meg, ami a Csatlakozási nyilatkozat és fedezetigazoláson rögzített.
(4) A kockázatviselés tartama maximum harminchat (36) hónap lehet. Kockázatviselés kezdete
(5) A kiterjesztett garancia fedezet esetén a Biztosító kockázatviselése a gyártói garanciális alapidőszak lejártának napját követő nap 0:00 órakor kezdődik, bármelyik is következzen be később.
(6) A baleseti fedezet esetén a Biztosító kockázatviselése a webshopban megvásárolt termék futár általi kiszállításának napját követő nap 0.00 órakor kezdődik. Kockázatviselés vége (lejárat)
(7) Valamennyi választható biztosítási fedezet esetén a kockázatviselés utolsó napja (lejárata) a választott fedezettől függően a Csatlakozási nyilatkozat és fedezetigazoláson kockázatviselés vége dátumként megjelölt nap 24,00. órája. A kockázatviselés lejárat előtti megszűnése (érdekmúlás, lehetetlenülés)
(8) Totálkár, lopás, elveszés A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselési tartamtól függetlenül a lejárat előtt megszűnik
- a biztosított készülék nem biztosítási eseménynek minősülő totálkára esetén, illetve
- a biztosított készülék ellopása, vagy elvesztése esetén, független attól, hogy a biztosító teljesített-e szolgáltatást már korábban vagy sem.
(9) Biztosított készülék értékesítése, cseréje
(9.1) Ha a biztosított készülék a biztosítási szerződés megkötését és az adott készülékre vonatkozó fedezet szerint megállapított biztosítási díj megfizetését követően a vásárló tulajdonából kikerül, a tényleges tulajdonos minősül Biztosítottnak, aki a 2. cikk (3) bekezdése szerint kárbejelentésre és a biztosító szolgáltatására jogosult.
(9.2) Ha a biztosított készüléket a gyártói garanciális alapidőszak vagy kiterjesztett garancia fedezet időtartamán belül kicserélik egy másik, azonos típusú és minőségű termékre, úgy a biztosítási fedezet a csereutalvány kiállításakor megszűnik.
(9.3) Amennyiben a biztosított készülék csereutalványát beváltja a Biztosított, akkor a lecserélt készülékre megkötött biztosítási fedezet nem örökíthető át az új termékre. Az új eszközre új fedezet köthető új kockázatviselési időtartam megjelölésével. A kockázatviselés területi hatálya

8. cikk
(1) A hordozható biztosított készülékre vonatkozóan a kockázatviselés hatálya az egész világra kiterjed, ha a külföldi használat is rendeltetésszerű. A biztosítási szolgáltatás teljesítetésének helyszíne mindig Magyarország. A biztosítás díja

9. cikk
(1) A biztosítási díj megfizetése a Szerződőt terheli.
(2) A biztosító a biztosítás díját a biztosítható termékcsoport(4.cikk (2) bekezdés), a biztosítási összeg, a biztosítási fedezet típusa (4. cikk (3) bekezdés), az önrészesedés és a kockázatviselés tartama (7.cikk) alapján állapítja meg.
(3) A biztosító az egyes biztosított készülékekre vonatkozó biztosítási díjat a kockázatviselés teljes tartamára állapítja meg.
(4) Az egyes biztosított készülékekre vonatkozó, a teljes kockázatviselési tartamra számított biztosítási díj egy összegben előre fizetendő. A biztosítási díj a biztosított készülék értékesítésével egyidőben válik esedékessé. A biztosítási díj elszámolása havonta kötegelve történik a Szerződő és a Biztosító között létrejött csoportos biztosítási szerződés rendelkezései szerint. A biztosítási összeg és önrészesedés

10. cikk A biztosítási összeg a Biztosító szolgáltatási kötelezettségének a felső határa a jelen cikk (2) és (3) és (4) bekezdései szerint. A biztosítási összeg a biztosított készülék bruttó (ÁFA-val növelt), számlán rögzített vételára.
(1) Amennyiben a baleseti fedezet körébe tartozó biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában a biztosított készülék kárkori avult értéke meghaladja a biztosítási összeget, a Biztosító kizárólag a biztosítási összeg erejéig nyújt természetbeni szolgáltatást a Biztosított részére és hajtja végre a csoportos biztosítási szerződés rendelkezéseire figyelemmel a szolgáltatás pénzbeli elszámolását a szerződőtt partnerei részére. Ha a kárkori avult érték alacsonyabb a biztosítási összegnél, akkor a szolgáltatás alapja a kárkori avult érték.
(2) Amennyiben a Biztosító a csereutalvány kibocsátásával teljesíti szolgáltatását (5. cikk (2) bekezdés), akkor igényt tarthat a biztosított készülék és tartozékainak tulajdonjogára.
(3) A Biztosító a mobiltelefonok és táblagépek biztosítási esemény miatti meghibásodása esetén a fedezetigazoláson feltüntetett önrészesedést alkalmazza az 5. cikkben leírtak szerint. Kizárások

11. cikk
(1) A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárt az alábbi esetekben:
1.) ha biztosítási esemény bekövetkezésének közvetlen vagy közvetett oka háború, polgárháború, háborús vagy polgárháborús műveletek, felkelés, belső/országhatáron belüli rendbontás, erőszakos politikai cselekmények, merényletek vagy terrorista cselekmények, kisajátítás vagy azzal egyenértékű cselekedetek, elkobzás, a dolgok feletti ellenőrzés megvonása, továbbá természeti katasztrófák vagy nukleáris energia hatása;
2) a biztosítási esemény kapcsán felmerült közvetett károk tekintetében az alábbiak szerint: jövedelem kiesés, időveszteség, bírságok és büntetések;
3) ha biztosítási esemény bekövetkezésének közvetlen vagy közvetett oka
4) ha a biztosított terméken bármely, a gyártó előírásaiba ütköző szoftveres, vagy hardveres beavatkozásra, vagy átalakításra kerül sor;
5) magában a szoftverben keletkező hibák;
6) a folyamatos használat miatt bekövetkező károk, normál kopás, állagromlás;
7) a csapadék közvetlen vagy közvetett hatásaként bekövetkező biztosítási események;
8) a biztosított termék átalakítása, vagy a Biztosító meghatalmazásával nem rendelkező harmadik személyek által nem megfelelő módon végzett javítás/beavatkozás, az eszközök helytelen, rendszertelen vagy nem szokványos használata vagy tisztítása különösen akkor, ha ez nem felel meg a gyártó előírásainak;
9) számítógépes vírusok, programozási vagy szoftverhibák, illetve olyan hibák, amelyek a szoftveren vagy az adathordozón keresztül fejtik ki hatásukat;
10)a rendeltetésszerű működéshez szükséges kiegészítőket ért károk, amelyek a biztosított terméknek nem alkotóelemei, (pl. elemek, utántölthető akkumulátorok, adathordozók, de ide nem értve a kontrollert, mely az alapgép része);
11)a harmadik személyek törvény által garantált (ideértve különösen a kötelező és/vagy gyártó által vállalt szavatosságot), vagy szerződésben vállalt felelőssége (különös szerződéses garanciák vállalása);
12)a Biztosított vagy az adott eszköz meghatalmazott használója részéről felmerült nem rendeltetésszerű használat, ártó szándék, súlyos mulasztás, hiba vagy büntetendő cselekmény;
13)más eszközökben közvetve vagy közvetlenül okozott károk;
14)szervizelés, beállítások vagy tisztítás apróbb hibák elhárítása, különös tekintettel a karcolás vagy súrolás miatt bekövetkezett károsodásokra, illetve az olyan külső hibákra, amelyek az adott eszköz technikai alkalmasságát nem befolyásolják vagy esztétikai károk, amelyek nem befolyásolják a készülék rendeltetésszerű működtetését – ideértve a külső burkolatok korrozióját, horpadását és karcolását ; földrengés;
15)biztosított termék leejtése, vagy bármely más baleseti meghibásodása, amennyiben a szerződés nem tartalmaz baleseti fedezetet;
16) hosszabb időn át tartó nedvesedés, párásodás hatása;
17)tűz, robbanás, villámcsapás és túlfeszültség által okozott károk,
18)termékvisszahívási károk,
19) közműszolgáltatások kimaradásából eredő károk, ideértve a műsor-, kábel-és internetszolgáltatókat is,
20)pixelesedés és képernyőbeégés. Pixelesedés a kijelző olyan kismértékű meghibásodása, amely során egy vagy több pixel nem tudja megfelelően változtatni a színét. Az elfogadott hibák száma típusonként 1 millió pixelre vonatkoztatva:
Első típusú Második típusú Harmadik típusú Csoporthiba
2 2 5 2

Első típusú: A maximum fényerő parancsra adott átlagos pixel válaszreakciónak nagyobb, mint 75%-ával való reagálása a minimum fényerőparancsra (mindig fényesen világít).
Második típusú: A minimum fényerőparancsra adott átlagos pixel válaszreakciónak kevesebb, mint 25%-ával való reagálása a maximum fényerőparancsra (mindig sötét marad).
Harmadik típusú: Egyéb nem első vagy második típusú hiba, például egy beragadt subpixel. Az RGB-komponensekből csak az egyik hibás. (a meghibásodásakor az adott képpont mindig vörösen, zölden vagy kéken világít).
Csoporthiba: Kettő vagy több hibás pixel egy 5x5 képpontos területen.
21)ha a biztosított készüléket a Biztosított 14 év alatti gyermeke használta és a kár ennek a következménye, ideértve a háziállatok károkozást is. A Biztosított kötelezettségei biztosítási esemény bekövetkeztekor

12. cikk A Biztosított kötelességei:
a. a biztosítási esemény bekövetkezése esetén haladéktalanul, de legkésőbb az eseményt követő 5 munkanapon belül meg kell tenni a kárbejelentést a Biztosító Csatlakozási és fedezetigazoláson rögzített megbízottja felé;
b. aktívan részt venni a kármegelőzésben vagy a károk csökkentésében, továbbá köteles megfelelő módon, időben, és szükség esetén akár jogi úton is beszerezni és biztosítani a harmadik felekkel szembeni követeléseket;
c. a Szerződő közreműködésével lehetővé kell tennie, hogy a Biztosító képviselői betekinthessenek a szükséges iratokba a kár okának meghatározása, a minőségi kárfelmérés, kárügyintézés és kárrendezés érdekében, továbbá a köteles a Biztosító képviselőit tájékoztatni a biztosítási esemény bekövetkezésének körülményeiről, és át kell adnia az általuk igényelt összes dokumentumot. A biztosító szolgáltatásának teljesítése

13. cikk
(1) Megalapozott kárigény esetén a Biztosító a jelen biztosítási feltételekben meghatározottak (5.cikk) szerint teljesíti a természetbeni biztosítási szolgáltatását a kár elbírálásához szükséges dokumentumok feldolgozását követő 45 napon belül. A biztosító mentesülése
14. cikk
(1) Amennyiben a Biztosított rosszhiszeműen megtévesztette a Biztosítót a biztosítási esemény okával kapcsolatos lényeges körülmények és tények vonatkozásában, vagy a megtévesztésre kísérletet tett, a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól. Elévülés és joghatóság

16. cikk
(1) A jelen szerződésből eredő igények elévülési ideje az esedékességtől számított egy év – eltérően a Ptk.-ban meghatározott, általános elévülési időtől. Az elévülési időt megszakítják a benyújtott kárigénnyel kapcsolatos egyeztető tárgyalások.
(2) A biztosítási szerződés alapján felmerült igényekkel kapcsolatos jogvitákban a biztosító székhelye szerint illetékes bíróság jár el. A fentieken túlmenően a Szerződőnek joga van pert indítani a saját székhelye szerinti bíróságnál. A Biztosított a vásárlás helye szerint illetékes bíróságnál indíthat pert a Biztosító ellen. A biztosítási titokkal kapcsolatos szabályok

17. cikk
(1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerint biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó - a biztosító, a biztosításközvetítő, rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő és ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
(2) Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a titoktartási kötelezettség nem áll fenn, illetve a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad.
(3) A Bit. 138. §-a alapján a titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
a. a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal szemben;
b. a nyomozás elrendelését követően a nyomozóhatósággal és ügyészséggel szemben;
c. büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatósági határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal szemben
d. a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kijelölt szakértővel szemben;
e. az adóhatósággal szemben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására
a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy, ha a biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli;
f. a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal szemben;
g. a nemzetbiztonsági szolgálat, és az ügyészség továbbá az ügyészség jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet összefüggésben van
i. a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben
ii. a Btk. szerinti kábítószer kereskedelemmel, kábítószer foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel.
h. ha a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól
i. ha a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól;
j. a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben;
k. a feladatkörében eljáró gyámhatósággal szemben;
l. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi államigazgatási szervvel szemben;
m. a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervvel szemben;
n. a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal szemben;
o. a Bit-ben meghatározott adattovábbítások során átadott adatok
p. az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési
q. a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében
r. a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a
s. a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával szemben;
t. a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
(4) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki
(5) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
(6) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt-ben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját.
(7) Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása. (8) Tájékoztatjuk, hogy társaságunk biztosítási szolgáltatásai során igénybe vesz külső közreműködőket is, akik előzetes hozzájárulás vagy a fent ismertetett Bit. 138. §-ában foglalt felhatalmazás alapján (így különösen kiszervezési szerződés keretében) személyes adatokat és biztosítási titkokat is megismerhetnek.
(9) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
- az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, - a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a
miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,
- a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás. tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető szervvel szemben állomány tekintetében az átvevő biztosítóval szemben; a kiszervezett tevékenységet végzővel szemben; könyvvizsgálóval szemben; Hatósággal szemben. Személyes adatok kezelése

18. cikk A személyes adatok kezelése
(1) Személyes adatnak minősül az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) értelmében az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható következtetés.
(2) Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
(3) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bit.) felhatalmazása alapján a biztosító ügyfeleinek azon személyes adatait, biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek.
(4) E célokkal összefüggésben a biztosító a tudomására jutott adatokat a Bit. értelmében az érintett külön hozzájárulása nélkül kezelheti.
(5) Ez a felhatalmazás kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyek nem minősülnek különleges adatnak. Különleges adatok kezelése
(1) Ha a személyes adat az Infotv-ben meghatározott különleges adatok körébe tartozik (ideértve különösen az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó adatokat), akkor azokat a biztosító kizárólag az érintett írásos hozzájárulása alapján kezelheti.
(2) A különleges adatok kezelésére vonatkozó írásos hozzájárulását az ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. §-ának (4) bekezdése értelmében a szerződés keretei között is megteheti. Az e rendelkezés alapján megadható hozzájárulást az ajánlat tartalmazza. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási ajánlaton szereplő személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerződés létrejöttéhez.
(3) Az adatkezelés időtartama: a biztosító a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Adatkezelés
(1) A biztosító, mint adatkezelő az adatok feldolgozásával, a kötvények, egyéb ügyfeleknek szóló levelek, iratok nyomtatása vonatkozásában – a Bit-nek megfelelő kiszervezési szerződés keretében az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-t (Cg. 01-10-042030, 1102 Budapest, Halom u. 5.) bízza meg.
(2) A biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez – postai vagy banki átutalás esetén – igénybe vett Magyar Posta Zrt. és a biztosítási szolgáltatás jogosultja által megnevezett bank adatfeldolgozónak minősül. Amennyiben a kiszervezett tevékenység keretében a biztosító az ügyfeleinek személyes adatát is továbbítja e kiszervezett tevékenységet végző személyekhez, úgy a kiszervezett tevékenységet végző a biztosító adatfeldolgozójának minősül.
(3) A biztosító a Díjnet Zrt.-t (Cg. 01 10-045817; 1117 Budapest, Budafoki út 107- 109.) a biztosítási szolgáltatásról készült számla vagy számviteli bizonylat kézbesítésével bízza meg a Bit.-nek megfelelő kiszervezési szerződé keretében, mely alapján a Díjnet a biztosító adatfeldolgozójának minősül. A Díjneten történő díjfizetéshez szükséges regisztráció megkönnyítése érdekében az Allianz Hungária Zrt. a regisztrációhoz szükséges adatokat továbbítja a Díjnet részére.
(4) A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a biztosítási szolgáltatás nyújtásához szükség van a megbízott speciális szakértelmére, vagy amikor a külső cég bevonásával a biztosító a szolgáltatását azonos minőségben, ám alacsonyabb költségekkel és kedvezőbb áron nyújthatja. A (kiszervezett tevékenységet végző) megbízott személyes adatokat kezel, és a törvény alapján titoktartás kötelezi. Adattovábbítás
(1) A biztosító az érintett személyes (és különleges) adatait, továbbá biztosítási titoknak minősülő adatait kizárólag az érintettől vagy annak törvényes képviselőjétől kapott írásos hozzájárulás alapján továbbíthatja harmadik személynek, kivéve, ha az adattovábbítás a Bit. által felsorolt szervezetek számára jogszabály alapján végzett megkeresés vagy kötelező adatszolgáltatás teljesítése során történik.
(2) A Bit. által meghatározott szervezetek felsorolását a jelen biztosítási feltételek 17. cikk tartalmazza.
(3) A Bit. 149. § (1) bekezdésének értelmében a biztosító (ún. megkereső biztosító) - a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében - a jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során
- a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése,
- a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz (ún. megkeresett biztosító) az e biztosító által – a Bit. 135. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a figyelembevételével - kezelt és a 149. §
(3)-(6) bekezdésben meghatározott adatok vonatkozásában, feltéve, ha a megkereső biztosító erre vonatkozó jogosultsága a biztosítási szerződésben rögzítésre került.
(4) A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles átadni a megkereső biztosítónak.
(5) Tekintettel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. §-ának (4) bekezdése értelmében a biztosítási szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell azt, hogy az érintett aláírásával hozzájárul különleges adatainak a jelen szerződési feltételekben foglaltak szerinti kezeléséhez, az e rendelkezés alapján megadott hozzájárulást az ajánlat tartalmazza.
(6) Az ajánlat tartalmaz továbbá egy speciális adattovábbítási felhatalmazást a biztosítási ügynökök esetében. A biztosítási szerződések megkötésében biztosítási ügynökök (a Bit. értelmében függő biztosításközvetítők) működnek közre. E személyekkel a biztosítási szerződés megkötését követően megszűnhet a biztosító kapcsolata. Annak érdekében, hogy a biztosító ügyfeleit minél teljesebb körben kiszolgálja, az ügyfél-adatokat – az ügyfél hozzájárulása esetén – a biztosítási szerződés kezelése és karbantartása céljából más ügynöknek adjuk át. Tájékoztatás kérése adatkezeléssel kapcsolatban
(1) Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – törlését. A valóságnak meg nem felelő adatot a biztosító köteles helyesbíteni.
(2) Az érintett kérelmére a biztosító tájékoztatást ad:
i. az általa kezelt adatokról, illetve
ii. a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról,
iii. az adatkezelés céljáról,
iv. az adatkezelés jogalapjáról,
v. az adatkezelés időtartamáról,
vi. az adatfeldolgozó
vii. nevéről,
viii. címéről (székhelyéről),
ix. adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy
x. kik és milyen célból kapják meg vagy kaphatják meg az adatokat.
(3) Az adatvédelmi kérdésekben történő tájékoztatás iránti kérelmeket a biztosító székhelyére, a biztosító adatvédelmi felelőséhez (levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 191. Compliance osztály; e-mail cím: adatvedelmifelelos@allianz.hu,) kérjük eljuttatni.
(4) A biztosítónak az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségét kizárólag adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja.
(5) A biztosító személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint addig kezelhet, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.
(6) A biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
(7) A biztosító köteles törölni az ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy a létre nem jött szerződéssel kapcsolatos minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényes alap.
(8) Az érintett jogellenes adatkezelés esetén élhet az Infotv. meghatározott tiltakozási jogával, az Infotv-ben meghatározott jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz, az Infotv. hatálya alá nem tartozó esetben a Magyar Nemzeti Bankhoz, illetve bírósághoz is fordulhat. A biztosító, mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.
(9) Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított öt év elteltével, az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatok vagy az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő adatok továbbítása esetén húsz év elteltével törölni kell.
(10) A biztosítási jogviszony vonatkozásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintet jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.
(11) Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a biztosítóval elektronikus kommunikációban állapodott meg, úgy az elektronikus levelezés során az Allianz zárt rendszeréből nyílt levelezési rendszerbe kerülhetnek a szerződés adatai. Távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződések esetén alkalmazandó rendelkezések

19.cikk
(1) Biztosítási szerződéskötés során távközlő eszköz (webáruházban történő vásárlás) használatával kapcsolatos többletköltség a Szerződőt/Biztosítottat nem terheli. Amennyiben a Szerződő a biztosítási szerződést távértékesítés keretében kötötte, jogosult attól a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül azonnal, a szerződéskötés időpontjára visszaható hatállyal írásban elállni.
(2) Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekintetni, ha a Szerződő az erre vonatkozó nyilatkozatát az erre nyitva álló határidő lejárta előtt postára adja vagy egyéb igazolható módon a Biztosító megbízottjának elküldi. Tájékoztató a panaszügyintézésről

20. cikk
(1) Társaságunk célja, hogy Ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ezáltal Ügyfeleink elégedettségének növeléséhez fontos számunkra minden visszajelzés – legyen az pozitív vagy akár negatív –, amely termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, eljárásainkkal, munkatársainkkal, illetve a cégünk egészével kapcsolatban megfogalmazódik Önökben
(2) A panaszok, kritikák megfelelő kezelése érdekében az alábbi panaszkezelési elveket és gyakorlatot követjük:
a) Panaszkezelésünk során a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 159. §, a 28/2014. (VII. 23.) számú MNB rendelet, valamint a 13/2015. (X. 16.) számú MNB ajánlás rendelkezései alapján járunk el.
b) A hozzánk beérkezett kritikák és panaszok fokozott figyelembevételével törekszünk arra, hogy Ügyfeleink érdekében javítsuk szolgáltatásaink, termékeink minőségét, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy folyamatosan növeljük Ügyfeleink elégedettségét. Ehhez a panaszok gyors és hatékony orvoslása is hozzájárul.
c) Panasz-ügyintézési eljárásunk garantálja, hogy minden panaszt alaposan, elfogulatlanul és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgáljunk, Ügyfeleinknek minden esetben megfelelő választ adjunk, és a megalapozott panaszokat minél gyorsabban orvosoljuk. A panaszügyek vizsgálata során minden vonatkozó körülményt figyelembe veszünk, minden felmerült problémát, kifogást megvizsgálunk és megválaszolunk Ügyfeleink számára. Panaszokkal foglalkozó szakképzett munkatársaink ügyfélközpontúan, fogyasztóbarát módon és empatikusan járnak el a panaszkivizsgálás, a megoldás során. Panaszkezelési folyamatunk során közérthetően kommunikálunk Ügyfeleinkkel, átláthatóan és kiszámíthatóan cselekszünk, a jóhiszeműség és tisztesség alapelveit tartjuk szem előtt.
d) Ügyfeleink megkereséseit – amikor csak lehet – már az első kapcsolat szintjén kezeljük, esetleges hibáinkat javítjuk. Ha az ügy bonyolultabb, és megoldásához hosszabb időre van szükség, az ügy panaszként Fogyasztóvédelmi osztályunkhoz kerül, ahol központi panaszkezelést működtetünk. A Fogyasztóvédelmi osztályunkon szakértő munkatársaink a fogyasztóvédelmi referensek, akik kiemelt figyelemmel járnak el a panaszügyek rendezése kapcsán, felkészültségük, tapasztalatuk biztosítja a fogyasztóvédelem és ügyfélközpontúság állandó szem előtt tartását.
e) Az erre vonatkozó jogszabály 30 napot biztosít a panaszügyek érdemi kivizsgálására és megválaszolására, mi mindent megteszünk, hogy Ügyfeleink az egyszerűbb esetekben ennél rövidebb idő alatt választ kapjanak.
f) Ügyfeleink visszajelzéseihez számos kommunikációs csatornát biztosítunk, hogy véleményüket minél könnyebben, egyszerűbben és gyorsabban kifejthessék élőszóban, telefonon, elektronikus úton, vagy akár levélben.
g) A panaszügyek kivizsgálása térítésmentes, ezért társaságunk külön díjat nem számít fel.
h) Észrevételeiket, panaszaikat az alábbi módon juttathatják el hozzánk:
- Szóban, személyesen: A véleményeket és észrevételeket hálózatunk bármelyik Ügyfélkapcsolati pontján vagy szerződött partnerénél – https://www.allianz.hu/hu/ugyintezes-kapcsolat/ugyfelkapcsolati-pontok.html/
- kollégáink, partnereink meghallgatják, és a panaszt írásban rögzítik. A panasz adatlapról Ön másolati példányt kap. Társaságunk székhelyén Központi ügyfélszolgálatot működtetünk, ahol személyesen is megtehetik, leadhatják panaszukat (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.). Igény esetén Központi ügyfélszolgálatunkra a telefonos ügyfélszolgálaton (06-40-421-421) tud időpontot foglalni, valamint 2016. január 1-jétől elektronikus úton is biztosítjuk ezt a lehetőséget, jelzésétől számított 5 munkanapon belül. A Központi Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő: 8-18, kedd-csütörtök: 8-16, péntek: 8-14 óra.
- Telefonon: Telefonos ügyfélszolgálatunk a 06-40-421-421-es számon érhető el (nem emelt díjas szolgáltatás). Nyitvatartási idő: hétfő-szerda és péntek: 8- 18, csütörtök: 8-20 óra között.
- Faxon: 06-1-269-2080-as számon.
- Elektronikus úton: a www.allianz.hu – oldalon keresztül (https://www.allianz.hu/www/hu/ugyfelszolgalat.html), vagy a biztositopanasz@allianz.hu címen. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy email-en csak biztosítási titkot nem tartalmazó választ küldhetünk Ügyfeleink részére, minden egyéb, más esetben postai úton kell válaszolnunk. (Kivételt képeznek a kifejezetten elektronikus szolgáltatásra szerződött Ügyfeleink.) Üzemzavar esetén az itt felsorolt további módok közül választhat.
- Írásban: Leveleiket a 1368 Budapest, Pf. 191. címre küldhetik, az Allianz Hungária Zrt. Fogyasztóvédelmi osztály nevére (a Fogyasztóvédelmi osztályon belül működik a központi panaszkezelés). A gördülékenyebb ügymenet érdekében minden esetben szükségünk van az Ügyfél személyazonosító alapadataira, illetve a meglévő biztosítás(ok)kal kapcsolatos adatokra (pl. kötvényszám, szerződésszám, ügyfélszám, kárszám).
(3) Amennyiben nem az Ügyfél, hanem meghatalmazott jár el a panaszügyben, a fentieken túl, érvényes meghatalmazás benyújtása is szükséges. A meghatalmazásnak – a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tennie. (meghatalmazás minta: https://www.allianz.hu/www/hu/panaszkezeles.html)
(4) Ügyfeleink részére panasz bejelentő lapokat biztosítunk, melyen egyszerűen megadhatják panaszukat, ezt a dokumentumot akár kézzel, akár elektronikusan is kitölthetik, majd az Önöknek legmegfelelőbb módot választva leadhatják személyesen a fent megjelölt helyeken, vagy postázhatják, faxolhatják, e-mailben elküldhetik részünkre, ahogy az Önöknek kényelmes. (A panasz bejelentő lapot internetes oldalunkon a https://www.allianz.hu/www/hu/panaszkezeles.html - címen érhetik el.)
(5) A panasz bejelentő lap tartalmazza az Ügyfél nevét, címét, a panasz előterjesztésének helyét, a panasz részletes leírását, a szerződéses adatokat, a csatolt dokumentumokat, aláírást, átvétel igazolását (szükség szerint). Kérjük, hogy a panaszbejelentő lapon minden kifogását tüntesse fel, amivel kapcsolatban kivizsgálást kér tőlünk.
(6) Ezen kívül természetesen bármilyen formátumban – kézzel, géppel írott levél, feljegyzés – továbbíthatja részünkre panaszát.
(7) Amennyiben Ön természetes személy (fogyasztó) és társaságunk a panaszát elutasítja, vagy nem kap választ, az alábbi szervekhez fordulhat:
(8) A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet; a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.
(9) Részletes tájékoztatást olvashat erről az MNB honlapján: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
(10) A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.; telefonszáma: 06-40-203-776; e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu
(11) Jogszabályi kötelezettségünk tájékoztatni ügyfeleinket arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljából rendszeresített formanyomtatványt elektronikusan a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom- van/formanyomtatvanyok elérhetőségen, valamint a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. címen található ügyfélszolgálaton érheti el.
(12) Tájékoztatjuk, hogy a fent hivatkozott formanyomtatványok költségmentes megküldését társaságunktól (telefonszám: 06-40-421-421; e- mail cím: biztositopanasz@allianz.hu; postai cím: 1368 Budapest, Pf. 191.) is igényelheti.
(13) A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, 1525 Budapest BKKP Pf. 172.; telefonszáma: 06-40-203-776 és 06-1-489- 9700; e-mail címe: ugyfelszolgalat @mnb.hu
(14) Jogszabályi kötelezettségünk tájékoztatni ügyfeleinket arról, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljából rendszeresített formanyomtatványt elektronikusan a http://www.mnb.hu/bekeltetes elérhetőségen, valamint a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. címen található ügyfélszolgálaton érheti el.
(15) Tájékoztatjuk, hogy a fent hivatkozott formanyomtatványok költségmentes megküldését társaságunktól (telefonszám: 06-40-421-421; e- mail cím: biztositopanasz@allianz.hu; postai cím: 1368 Budapest, Pf. 191.) is igényelheti.
(16) Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület előtt társaságunk az 500.000,-Ft-ig terjedő ügyekben általános alávetési nyilatkozatot tett, ami azt jelenti, hogy ezekben az ügyekben társaságunkra nézve kötelező döntést hozhat a Testület. Ezzel is a megegyezésekre és az ügyfél-elégedettségre törekszünk. Társaságunk általános alávetése nem terjed ki a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyekre. (17) A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat. A bíróságokról a http://birosag.hu/ honlapon tájékozódhat. A panaszügyintézés további részletei:
(18) A panaszügyintézés során, a telefonos ügyfélszolgálaton (06-40-421- 421) közölt panaszokat rögzítjük, azok öt éven át visszakereshetőek. A hangrögzítés tényére felhívjuk az Ön figyelmét. Ezen időszakban Ön igényt tarthat arra, hogy a hangfelvételt meghallgathassa, továbbá térítésmentesen kérheti a hangfelvételről készített jegyzőkönyvet. A beszélgetéseket Központi Ügyfélszolgálatunkon hallgathatja vissza, előzetes időpont-egyeztetést követően. A telefonos ügyfélszolgálatunkon igyekszünk biztosítani az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül élőhangos bejelentkezés érdekében úgy vagyunk kötelesek eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Amennyiben az Ön telefonon leadott bejelentését kollegáink nem tudják megoldani, panasz bejelentő lapon rögzítik, és továbbítják azt a Fogyasztóvédelmi osztályra. A panasz bejelentőlap (jegyzőkönyv) másolatát a Fogyasztóvédelmi osztálytól megkapott válaszban továbbítjuk Önnek.
(19) A panaszügyintézés során a következő adatokat kérhetjük Öntől: név, szerződésszám, ügyfélszám, lakcím, székhely, levelezési cím, telefonszám, értesítés módja, panasszal érintett termék vagy szolgáltatás, panasz oka, leírása, az Ügyfél igénye, szükséges dokumentumok másolata, szükség esetén érvényes meghatalmazás, a panasz kivizsgálásához szükséges egyéb adat. A megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük és tartjuk nyilván.
(20) A szóbeli panaszokat igyekszünk azonnal megoldani, orvosolni. Amennyiben annak eredményével Ön nem ért egyet, panasz bejelentő lapon a panaszát rögzítjük és az kivizsgálásra a Fogyasztóvédelmi osztályhoz kerül. A panasz bejelentő lap másolati példányát Ön megkapja. A Fogyasztóvédelmi osztályon működő központi panaszkezelésen dolgozó kollégák az Ön panaszügyét kivizsgálják és megkeresik a legmegfelelőbb megoldást. Erről írásban tájékoztatják Önt, 30 napon belül. Amennyiben az ügy kivizsgálása hosszabb időt vesz igénybe, erről a késedelem okának megjelölésével tájékoztatjuk Önt és lehetőség szerint megjelöljük a vizsgálat befejezésének várható időpontját is. Elutasítás esetén természetesen indoklással és jogorvoslati lehetőségekkel együtt kapja meg a tájékoztatást. Amennyiben válaszunkkal nem elégedett, panaszügyében felülvizsgálatot kérhet társaságunktól. Ön minden esetben kérhet felülvizsgálatot a Fogyasztóvédelmi osztály vezetőjétől is.
(21) A panaszügyek kezelésében úgy járunk el, hogy lehetőség szerint elkerüljük Ügyfeleinkkel a pénzügyi fogyasztói jogvitákat.
(22) Az ügyfélpanaszokról nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartásban szerepelnek az ügyfél - és panaszadatok, az üggyel kapcsolatos bejövő és a kimenő levelek, a panasz benyújtásának és megválaszolásának időpontja, a panasz rendezésére tett intézkedések és felelősök, határidők. Minden ügyintézést időpontokkal együtt rögzítünk, nyilvántartunk az Ön panasza kapcsán. A panaszokat és az arra adott válaszokat öt évig megőrizzük, MNB ellenőrzés esetén a felügyeleti szervünknek bemutatjuk.
(23) A panaszkezelési szabályzatot társaságunk Igazgatósága jóváhagyta.
(24) Köszönjük bizalmát valamint segítségét, hogy szolgáltatásainkat javíthatjuk visszajelzése alapján.
(25) Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fenti honlapok elérési útja módosulhat. A mindenkor aktuális elérhetőségekről a honlapunkon (www.allianz.hu) tájékozódhat. Záró rendelkezések

21. cikk (1) A jelen biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog hatályos szabályait kell alkalmazni.
Allianz Hungária Zrt.

További tartalom betöltése.