Általános Szerződési Feltételek

KONZOLVILÁG AJÁNDÉKKÁRTYA IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

A Konzolvilág Kft.  (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 51. a. ép. fszt. 2.; Adószám: 25016909-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-194948) „Kibocsátó” - az általa üzemeltetett www.konzolvilag.hu honlapon található webáruházban és a Konzolvilág magyarországi üzleteiben Ajándékkártyát vezetett be. A Kibocsátó, üzletpolitikai megfontolásból és a vásárlói élmény jobbá tétele érdekében biztosítja azt, hogy a Konzolvilág vásárlói átruházható Ajándékkártyát vásárolhassanak, illetve a megvásárolt Ajándékkártyát vásárlásra felhasználhassák a jelen Általános Szerződési Feltételekben írt kondíciók mellett.

1. § A jelen általános szerződési feltételek célja

A jelen Általános Szerződési Feltételek megalkotásának és közzétételének célja, hogy az Ajándékkártya Vásárlója, Birtokosa, Beváltója, valamint a Konzolvilág Ajándékkártya Kibocsátói között létrejövő jogügylet részletes szabályait meghatározza.

2. § Meghatározások

(1) A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

„Ajándékkártya” az a nyomtatott kártya, amelyet kizárólag a Kibocsátó bocsáthat ki az Ajándékkártya Vásárlója által fizetett forintban meghatározott ellenértékért cserében és fogadhat el azon célból, hogy az Ajándékkártya Beváltója azt kizárólag a Konzolvilág webáruházban forgalmazott Konzolvilág Termékek vételárának kiegyenlítésére használja.

„Ajándékkártya Beváltója” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, aki az Ajándékkártyát a Konzolvilág Termék vételárának kiegyenlítésére használja.

„Ajándékkártya Vásárló” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, aki/amely az Ajándékkártyát az erre irányuló ellenértékért megvásárolja a Kibocsátótól.

„Ajándékkártya Birtokos” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, aki/amely az Ajándékkártyát birtokolja.

„Konzolvilág Termék” jelenti mindazon termékek körét, amelyeket a Kibocsátó a Konzolvilág webáruházban forgalmaz.

3. § Az Ajándékkártya használatának szabályai

(1) Adatkezelés hiánya

Az Ajándékkártya nem névre szólóan kerül kibocsátásra, ezért az Ajándékkártya Vásárlójának személyes adatait a Kibocsátó nem kezeli. Az Ajándékkártya beváltásakor sem kerül sor az Ajándékkártya Beváltója személyes adatainak megtekintésére, rögzítésére, ezért adatkezelésre az Ajándékkártya elfogadásakor - a webáruházban történő vásárláshoz szükségesen adatkezelésen túl - nem kerül sor.

(2) Ajándékkártya kibocsátása

a) Az Ajándékkártya kibocsátási értékét a Kibocsátó határozza meg.

b) Az Ajándékkártyát a Kibocsátó akkor adja át az Ajándékkártya Vásárlójának, ha a kibocsátásért cserében az Ajándékkártya Vásárló az Ajándékkártya kibocsátási értékét megfizeti a Kibocsátó számára.

c) Az Ajándékkártya Vásárlója az Ajándékkártya kibocsátási értékét, mint vételárat köteles megfizetni. A vételár megfizetésére a Kibocsátó vagy más személy által kibocsátott utalvány, promóciós engedmény stb. fel nem használható. Az Ajándékkártya kibocsátásáért a Kibocsátó külön díjat nem számít fel, az Ajándékkártya vételára megegyezik az Ajándékkártya kibocsátási értékével.

d) A Kibocsátó az átadással egyidejűleg tájékoztatást ad az Ajándékkártya Vásárlójának a felhasználási szabályokról, így különösen az Ajándékkártya érvényességi idejéről és a jelen Általános Szerződési Feltételek elérhetőségéről.  Az Ajándékkártya a kibocsátását követően azonnal felhasználható (beváltható). Az Ajándékkártyához külön aktiválás nem szükséges.

e) Az ajándékkártya hamisítása bűncselekmény. Az Ajándékkártya nem minősül pénznek, vagy értékpapírnak, illetve kibocsátása nem minősül pénzügyi vagy pénzforgalmi szolgáltatásnak.

(3) Ajándékkártya felhasználhatósága

Az Ajándékkártyát birtokosa csak személyes célra használhatja fel, az kereskedelmi célra nem hasznosítható. Az Ajándékkártyát 2023. december 31-ig lehet felhasználni. Az Ajándékkártya nem visszaváltható. Az Ajándékkártya további Ajándékkártya vásárlására is felhasználható.

(4) Ajándékkártya átruházása

Az Ajándékkártya szabadon átruházható. Átruházás esetén az Ajándékkártya birtokát megszerző lesz az Ajándékkártya Birtokosa. A Kibocsátó az Ajándékkártya átruházásnak jogszerűségét nem vizsgálja és elfogadóként annak teljesít, akinek az Ajándékkártyát beváltja.

(5) Ajándékkártya elvesztése, megrongálódása

Mivel az Ajándékkártya nem névre szóló és a Kibocsátó azzal kapcsolatosan semmilyen adatkezelést nem végez, annak elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése, ellopása esetén a Kibocsátó az Ajándékkártyát nem pótolja. A megsemmisült, megrongálódott Ajándékkártyát a Kibocsátó nem cseréli ki, annak alapján vételár visszatérítést nem teljesít. A Kibocsátó az előbb írtakra tekintettel minden felelősséget kizár azon károkért, amely az Ajándékkártya nem megfelelő vagy csalárd használatából származik, kivéve, ha ezen kárt a Kibocsátó tagja szándékos magatartásával okozta.

(6) Ajándékkártya beváltása

a) Az Ajándékkártya elfogadása akként történik, hogy a Kibocsátó a kibocsátási értéket a vásárlás (beváltás) során vételárként számolja el Ajándékkártya Beváltó számára. Az Ajándékkártya csak teljes kibocsátási értékben váltható be. Az Ajándékkártya elfogadásáért a Kibocsátó külön díjat nem számít fel.

b) Az Ajándékkártyát újabb összeggel feltölteni nem lehet. Az Ajándékkártya pénzre nem váltható.

c) Amennyiben a vásárolni kívánt termék értéke nem éri el az Ajándékkártya kibocsátási értékének összegét a Kibocsátó az Ajándékkártyával történő vásárlás során, a vásárlás értéke és a kártya kibocsátási értéke közötti különbségét sem átutalással, sem készpénzben nem téríti vissza az Beváltónak.

d) Amennyiben a megvásárolni kívánt termékek értéke magasabb, mint az Ajándékkártya kibocsátási értéke, úgy a különbözetet más fizetőeszköz (készpénz, bankkártya, másik ajándékkártya) segítségével kell az Ajándékkártya Beváltójának megfizetni. Másik ajándékkártyával történő összeg kiegyenlítés esetén a beváltónak az info@konzolvilag.hu email címen ezen igényét szükséges jelezni. A Kibocsátó az Ajándékkártyát fizetési eszközként minden korlátozás nélkül elfogadja.

e) Az Ajándékkártyát kizárólag egy alkalommal lehet beváltani.

(7) Ajándékkártya érvényességének megszűnése

a) Az Ajándékkártya a 3.§ (3) pontban megjelölt nap után érvényét veszíti, azt beváltani nem lehet.

b) Abban az esetben, ha az Ajándékkártya nem került beváltásra, az Ajándékkártya Vásárlója, Beváltója, Birtokosa az Ajándékkártya kibocsátási értékét, -vagyis a vételárát- semmilyen jogcímen nem követelheti vissza a Kibocsátótól.

4. § Egyéb

(1) Általános Szerződési Feltételek elérhetősége, feltételeinek elfogadása

a) A jelen Általános Szerződési Feltételek a Kibocsátó honlapján az alábbi címen: https://www.konzolvilag.hu/aszf érhető el és tekinthető meg.

b) Az Ajándékkártya megvásárlásakor az Ajándékkártya Vásárlója tájékoztatást kap a jelen szerződési feltételekről, és azokat az Ajándékkártya megvásárlásával elfogadja. Az Ajándékkártya beváltásakor a szerződési feltételeket az Ajándékkártya Beváltója a webáruházban történő vásárlása során a megrendelés leadásával fogadja el.

(2) Ajándékkártya érvénytelenítése

A Kibocsátó fenntartja a jogát, hogy az adott Ajándékkártyát azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozatával érvénytelenítse, ha hitelt érdemlően tudomására jut, hogy az adott Ajándékkártyát nem a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően használják. Ebben az esetben a Kibocsátó és az Ajándékkártya Beváltója, Birtokosa a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint számolnak el egymással.

(3) Észrevételek, panaszkezelés

a) Az Ajándékkártyák használatával kapcsolatos észrevételeket a Kibocsátó ügyfélszolgálatán telefonon a +36.1.445.1777 szám hívásával - vagy e-mailben a support@konzolvilag.hu,  postán a Konzolvilág Kft., 1134 Budapest, Váci út 51/a. címére küldött üzenetben vagy levélben kell eljuttatni.

b) A Konzolvilág ajándékkártya felhasználásával kapcsolatos reklamáció esetén kérjük, fáradjon be közvetlenül a Konzolvilág bármelyik, magyarországi üzletébe annak nyitvatartási ideje alatt, vagy panaszát nyújtsa be írásban a Kibocsátó székhelyére, a jelen Szabályzat fentebb meghatározott elérhetőségein.

c) A fentiek nem korlátozzák azt jogot, hogy a Kibocsátó és az Ajándékkártya Vásárló, Beváltó és Birtokos közötti jogvitákat az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság a magyar jog rendelkezései szerint elbírálja.

d) Továbbá, panasszal lehet fordulni a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testülethez, melynek elérhetősége a következő:Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Központi telefonszám: +36 1 488 2131; Online kérelem benyújtása: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa. További Békéltető Testületek elérhetőségei: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

e) A Konzolvilág ajándékkártya felhasználásával kapcsolatban felmerült mindennemű panaszt a Kibocsátó az Ajándékkártya Vásárló, Beváltó vagy Birtokos írásos reklamációjának benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül elbírálja.

(4) ÁSZF egyoldalú módosítása

A Kibocsátó jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően eladott Ajándékkártyákra alkalmazandóak.

 

KONZOLVILÁG KFT

További tartalom betöltése.